KTU päät­ti sar­ja­kau­den voitolla

Kel­lon Työ­väen Urhei­li­jat päät­ti osal­taan sar­ja­kau­den otta­mal­la puh­taan 4–0 voi­ton Tor­nion Tar­mos­ta lau­an­tai­na Vir­pi­nie­men teko­nur­mel­la pela­tus­sa jal­ka­pal­lon nelos­di­vi­sioo­nan alem­man lop­pusar­jan ottelussa.

Ensim­mäi­nen puo­liai­ka oli tasais­ta vään­töä eikä maa­li­pai­koil­la juu­ri her­ku­tel­tu. KTU meni 21 minuu­til­la 1–0 joh­toon Niko Ruo­na­lan pus­kies­sa Aatu Asi­kai­sen anta­mas­ta kul­ma­pot­kus­ta pal­lon maaliin.

Tor­nion Tar­mon ainoa vaa­ral­li­nen maa­lin­te­ko­paik­ka koko otte­lus­sa tuli puo­len tun­nin pelin koh­dal­la Jari Jere­mof­fil­le jon­ka 20 met­ris­tä läh­te­neen lujan vedon KTU:n maa­lis­sa pelan­nut Las­se Kuk­ko­nen tor­jui aivan tol­pan juu­res­ta ja tuu­le­tuk­set tor­jun­nan jäl­keen oli­vat sel­lai­set että nii­tä har­voin näkee. Puo­liai­ka tulos 1–0 KTU:lle.

Toi­sel­la peli­jak­sol­la KTU otti pelin­hal­lin­nan täy­sin ja 54 minuu­til­la Borys Filist oli jo nokik­kain vas­taan­tu­le­van ToTa vah­ti Josi Muuk­ko­sen kans­sa mut­ta Filist syöt­ti pal­lon vie­lä etu­viis­toon jos­ta Walt­te­ri Kil­po­nen sai lakais­ta pal­lon tyh­jään maa­liin. Otte­lun komein maa­li näh­tiin 69 minuu­til­la kun hie­man aiem­min ken­täl­le vaih­dos­ta tul­lut Art­tu Jäm­sä pit­kän kul­je­tuk­sen päät­teek­si lau­koi ran­gais­tusa­lu­een kul­mas­ta pal­lon maa­lin takay­lä­nurk­kaan yli Josi Muuk­ko­sen. 4–0 luke­mat syn­tyi­vät 77. minuu­til­la Aatu Asi­kai­sen toi­mes­ta. Mata­la veto kim­po­si ken­täs­tä juu­ri ennen tor­jun­taan heit­täy­ty­neen ToTa vah­din yli ver­kon perukoille.

Koko otte­lus­sa ToTa:n hyök­käys­pe­li tyreh­tyi KTU:n vah­vaan nel­jän pelaa­jan kes­ki­kent­tään jos­sa Ali Moha­med Cha­baa­ni, Kons­ta Savo­lai­nen, Jake Lau­ri ja Aatu Asi­kai­nen pakot­ti­vat vie­ras­jouk­ku­een pelaa­maan pit­kää pal­loa hyök­kää­jil­leen mut­ta KTU:n puo­lus­tus on kau­den aika­na oppi­nut puo­lus­ta­maan tämän­ta­pai­set tak­tii­kat ja lau­an­tai­na se toi­mi eriomaisesti.

Lau­an­tain otte­lu pelat­tiin Vir­pi­nie­mes­sä KTU:n nur­mi­ken­tän kun­nos­tus­töi­den vuok­si. KTU kävi lau­an­tai­na 2.9. Kajaa­nis­sa pelaa­mas­sa Kai­nuun Ärjyn vie­raa­na 3–3 tasa­pe­lin ja lau­an­tai­nen voit­to mer­kit­si KTU:lle alem­man lop­pusar­jan voit­toa ja koko sar­jas­sa seit­se­mät­tä sijaa jota pyri­tään ensi vuon­na paran­ta­maan. Jouk­ku­eel­la on vie­lä täl­le syk­syä tie­dos­sa kent­tä­tal­koi­ta ja kau­den päät­tä­jäi­set Syötteellä.