Hau­ki­pu­taan Tam­men­leh­vän perin­ne­toi­mi­kun­ta perus­te­taan jat­ka­maan vete­raa­nien perinnetyötä

Sotiem­me vete­raa­nien rivien har­ven­tues­sa Rin­ta­ma­ma­ve­te­raa­nien liit­to ry, Rita­ma­ve­te­raa­nien Oulun pii­ri ry ja pai­kal­li­set rin­ta­ma­ve­te­raa­niyh­dis­tyk­set pure­taan vuo­den 2023 lop­puun men­nes­sä. Arvo­kas­ta ja tär­ke­ää vete­raa­nien perin­ne­työ­tä jat­ka­maan perus­te­taan pai­kal­li­sia Tam­men­leh­vän perinneyhdistyksiä.

Hau­ki­pu­taal­le on tar­koi­tus perus­taa Tam­men­leh­vän Hau­ki­pu­taan Perin­ne­toi­mi­kun­ta ry. Perus­ta­va kokous pide­tään elokuussa.

Oulus­sa perus­tet­tiin jo vii­me mar­ras­kuus­sa val­ta­kun­nal­li­sen Tam­men­leh­vän Perin­ne­lii­ton jäse­nyh­dis­tyk­sek­si Tam­men­leh­vän Poh­jois-Poh­jan­maan Perin­neyh­dis­tys ry, joka jat­kaa pai­kal­lis­ten perin­ne­toi­mi­kun­tien kans­sa Oulun pii­rin teke­mää arvo­kas­ta työ­tä vete­raa­nien, puo­li­soi­den ja les­kien hyvin­voin­nin edis­tä­mi­sek­si. Teh­tä­vä­nä on myös hoi­taa ja vaa­lia sotien 1939–1945 ja sota­su­ku­pol­ven perin­tei­tä ja arvo­ja sekä toi­mia alu­eel­li­sen perin­ne­työn koor­di­noi­ja­na ja toteuttajana.

Hau­ki­pu­taan Rin­ta­ma­ve­te­raa­nit ry:n puheen­joh­ta­ja Pau­li Greus ja sih­tee­ri Rau­no Heik­ki­nen toi­vot­ta­vat uudet jäse­net ter­ve­tul­leik­si mukaan perus­tet­ta­vaan uuteen Hau­ki­pu­taan Tam­men­leh­vän perin­neyh­dis­tyk­seen. Yhteis­työ­tä tar­vi­taan laa­jal­la rin­ta­mal­la, jot­ta pit­kät perin­teet omaa­va Hau­ki­pu­taan Rin­ta­ma­ve­te­raa­nien teke­mä arvo­kas työ jat­kuu myös tule­vai­suu­des­sa. Myös vete­raa­nien, puo­li­soi­den ja les­kien tuke­mi­nen on tär­ke­ää niin kau­an kuin hei­tä on keskuudessamme.

Yhteis­työ seu­ra­kun­nan kans­sa tulee ole­maan jat­kos­sa­kin tii­vis­tä. Mukaan toi­vo­taan myös uusia yhteis­työ­ta­ho­ja. Jo rekis­te­röi­dyt jäse­net saa­vat kut­su­kir­jeen kokouk­seen Tam­men­leh­vän Poh­jois-Poh­jan­maan perin­neyh­dis­tyk­sel­tä. Hau­ki­pu­taan pai­kal­li­syh­dis­tyk­sen perus­ta­van kokouk­sen ajan­koh­das­ta ja pai­kas­ta ilmoi­te­taan lähem­pä­nä elo­kuu­ta. Perus­tet­ta­val­le uudel­le yhdis­tyk­sel­le vali­taan joh­to­kun­ta ja toimihenkiöt.

Hau­ki­pu­taan Rin­ta­ma­ve­te­raa­nien toi­min­nan lak­kau­tues­sa syys­kuus­sa osas­ton varat siir­re­tään uudel­le rekis­te­röi­tä­väl­le yhdis­tyk­sel­le käy­tet­tä­väk­si edel­leen alku­pe­räi­seen tarkoitukseen.