Hau­ki­pu­taan lukios­sa 10 karan­tee­niin, koko lukio etä­ope­tuk­seen ensi vii­kon lop­puun saakka

Hau­ki­pu­taan lukios­sa on todet­tu koro­na­tar­tun­ta ja Oulun kau­pun­gin tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri on aset­ta­nut 10 altis­tu­nut­ta hen­ki­löä karan­tee­niin. Lisäk­si varo­toi­men­pi­tee­nä koko Hau­ki­pu­taan lukio siir­tyy etä­ope­tuk­seen ensi vii­kon lop­puun 8.11.2020 saakka.

Oulus­sa uusia tar­tun­to­ja oli täl­lä vii­kol­la tors­tai­hin 29.10.2020 men­nes­sä ilmen­nyt yli 30. Jouk­koal­tis­tu­mi­sia on ilmen­nyt nel­jä ja altis­tu­nei­ta on ase­tet­tu karan­tee­niin yhteen­sä yli 100.

Jokai­seen altis­tu­nee­seen tai hänen huol­ta­jaan­sa ollaan yhtey­des­sä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­rin aset­ta­ma karan­tee­ni kes­tää 10 päi­vää. Karan­tee­nia tulee nou­dat­taa, eikä sil­loin voi esi­mer­kik­si käy­dä kau­pas­sa tai tava­ta mui­ta kuin omia perheenjäseniä.

Karan­tee­nis­sa ole­van oireet­to­man hen­ki­lön per­heen­jä­se­net voi­vat elää nor­maa­lis­ti. Jos karan­tee­nis­sa ole­va hen­ki­lö saa koro­naan viit­taa­via oirei­ta, hänen tulee hakeu­tua näyt­teen­ot­toon. Täl­löin per­heen­jä­sen­ten on hyvä jää­dä kotiin odot­ta­maan tes­ti­tu­lok­sen val­mis­tu­mis­ta, tie­do­te­taan kau­pun­gin hyvinvointipalveluista.