Jää­lin kou­lul­la valin­nai­sai­ne­ryh­mä koro­nan vuok­si altistumiskaranteeniin

Yksi Jää­lin kou­lun valin­nai­sai­ne­ryh­mä sekä ope­tus­hen­ki­lös­töä on ase­tet­tu koro­nan vuok­si altis­tu­mis­ka­ran­tee­niin. Muu­toin kou­lu jat­kuu nor­maa­lis­ti.  Tar­tun­ta­tau­ti­vi­ran­omai­nen kar­toit­taa altis­tu­nei­ta kou­lul­ta ja on yhtey­des­sä altis­tu­nei­den huoltajiin.

Karan­tee­nis­sa ole­van oireet­to­man hen­ki­lön per­heen­jä­se­net voi­vat elää nor­maa­lis­ti. Jos karan­tee­nis­sa ole­va hen­ki­lö saa koro­naan viit­taa­via oirei­ta, hänen tulee hakeu­tua näyt­teen­ot­toon. Täl­löin per­heen­jä­sen­ten on hyvä jää­dä kotiin odot­ta­maan tes­ti­tu­lok­sen valmistumista.

Oulus­sa uusia tar­tun­to­ja on täl­lä vii­kol­la tors­tain 29.10. alkuil­taan men­nes­sä ilmen­nyt yhteen­sä 45 kap­pa­let­ta, jouk­koal­tis­tu­mi­sia on 9 ja altis­tu­nei­ta on ase­tet­tu karan­tee­niin yhteen­sä yli 200.