Tul­va ja kalan­nousun esty­mi­nen huo­le­na Alli­kon sil­ta­työ­maan tienoolla

Kaivinkone avartamassa pengertŠä Allikon siltatyšömaalla JokikyläŠssŠä keskiviikkoaamuna. Kuva on Pekka PirttijŠrven ottamasta videosta, joka lšöytyy jutun alta.

Tul­va uhkaa Joki­ky­läs­sä. Vii­me­ai­kai­set run­saat vesi­sa­teet ovat nos­tat­ta­neet Kii­min­ki­joen veden­pin­taa ja lisän­neet joen vir­taa­mia voi­mak­kaas­ti. Vesi on nous­sut eten­kin Hau­ki­pu­taan Joki­ky­läs­sä ja myös Ase­ma­ky­län suun­nal­la kuin kevät­tul­vien aikaan. Vesi­sa­tei­den jat­kues­sa huip­pu osuu per­jan­tail­le ja lau­an­tail­le. Vas­taa­vaa ei muis­te­ta alu­eel­la aiem­min koe­tun tähän aikaan vuo­des­ta. Eri­kois­ta on, että vesi nousee Kii­min­ki­joen Alli­kon sil­ta­työ­maan ylä­puo­lel­la. Alu­eel­la usko­taan, että nelos­tien var­ren sil­ta­työ­maa pato­aa vet­tä sen yläpuolelle.

Eilen kes­ki­viik­ko­na sil­ta­työ­maal­la oli kai­vin­ko­ne levit­tä­mäs­sä sil­ta­pen­ger­tä. Kii­min­ki­joen ala­juok­sul­la oli näh­ty puu­ta­va­raa aje­leh­ti­mas­sa vir­ran vie­tä­vä­nä. Aina­kin yksi mök­ki oli eilen Alli­kon­tien var­res­sa Joki­ky­läs­sä veden saartamana.

Vesi nousee Allik­ko­tien tun­tu­mas­sa. Möškille ei ole menemistŠä, har­mit­te­lee kuvan otta­nut Vir­pi Sipola.

Syk­syn aika­na on huo­mat­tu myös toi­nen pul­ma: kovan vir­tauk­sen ja suu­ren veden nopeu­den joh­dos­ta kala ei pää­se nouse­maan raken­teil­la ole­van nelos­tien Alli­kon sil­lan ali vir­taus­au­kois­ta ylä­juok­sul­le. Sii­kaa on Kii­min­ki­joen ala­juok­sul­la saa­tu, mut­ta nousu ylem­mäs on nyt estynyt.

– Täl­lais­ta vies­tiä on tul­lut, ker­too Kii­min­ki­joen kala­ta­lous­a­lu­een ja muun muas­sa Kii­min­ki­jo­ki ja ‑suis­to kun­toon ry:n puheen­joh­ta­ja Pent­ti Mart­ti­la-Tor­nio Ylikiimingistä.

Hän epäi­lee myös, ovat­ko uuden sil­lan alit­ta­vat vir­taa­ma-aukot läh­tö­koh­tai­ses­ti riit­tä­vän laa­jat läpäi­se­mään voi­mak­kaam­mat­kin vir­taa­mat ja vesimäärät.

– Onko vaih­te­le­via luon­no­no­lo­ja, oiku­kas­ta Kii­min­ki­jo­kea ja ran­nan asu­tus­ta otet­tu tar­peek­si huo­mioon sil­lan suun­nit­te­lus­sa, kysyy Marttila-Tornio.

– On tie­ten­kin eri­kois­ta, että sateet, vir­taa­mat ja vesi­mää­rät ovat tähän aikaan näin suu­ret, ja lisäk­si aiem­pi myrs­ky aiheut­ti vahin­koa sil­ta­työ­maal­la. Tul­va­ti­lan­ne voi pahen­tua enti­ses­tään, sil­lä Iijoel­la on jou­dut­tu juok­sut­ta­maan vet­tä sään­nös­te­ly­ra­jan yli­tyt­tyä ja mikä­li vet­tä vir­taa siel­tä edel­leen Nuo­rit­ta­jo­keen ja Kii­min­ki­jo­keen, vedes­tä ei tule pula, vaik­ka sitä oli­si Kii­min­ki­joes­sa nyt jo omas­ta takaa, poh­tii Marttila-Tornio.

Pent­ti Mart­ti­la-Tor­nio ja Hau­ki­pu­taan jako­kun­nan puheen­joh­ta­ja Kari Kale­va ovat käy­neet tut­kai­le­mas­sa tilan­net­ta Kii­min­ki­joel­la use­aan ottee­seen vii­me ja täl­lä viikolla.

– Kalan­nousun esty­mi­nen on vali­tet­ta­vaa. Tul­van ohel­la nyt on siis pelät­tä­vis­sä, että tul­vi­van joen ala­juok­sul­ta ei sii­ka ole pääs­syt kute­maan opti­mi­pai­koil­le aina­kaan nelos­tien sil­lan ylä­puo­li­sil­le perin­tei­sil­le kutu­pai­koil­le. Vir­tauk­sen kas­va­mi­nen ja veden nousu on haas­te myös sii­kaa lip­poa­vil­le. Lipo­tuis­ta sii­ois­ta lyp­set­ty mäti on jako­kun­nal­le tär­keä, sanoo Kari Kaleva.

Kun mäti kerä­tään tal­teen, se hau­du­te­taan Iis­sä ja poi­ka­set istu­te­taan myö­hem­min takai­sin Kii­min­ki­jo­keen. Näin pyri­tään tur­vaa­maan riit­tä­vä poi­kas­tuo­tan­to jokeen.

– Luon­non oloil­le­han ei mitään voi, mut­ta toi­von mukaan tilan­ne kor­jaan­tuu kun väliai­kai­nen sil­ta pure­taan ja uoma ennal­lis­te­taan, tote­aa Kaleva.

Nyt veden nopeus sil­lan koh­dal­le syn­ty­nees­tä patou­tu­mas­sa joh­tuen on niin voi­ma­kas, ettei mikään kala pys­ty sii­tä nouse­maan, eikä veteen nyt huuh­tou­tu­nut maa-aines ole hyväk­si myös­kään kalo­jen kudul­le ja kutupaikoille.

Vesi on nous­sut maal­le sil­ta­työ­maan ylä­puo­lel­la. Kuva: Vir­pi Sipola.

Kari Kale­va toi­voo, että kala­ta­lou­del­li­set edel­ly­tyk­set tur­va­taan Kii­min­ki­jo­kea kos­ke­vis­sa hank­keis­sa; kysy­tään pai­kal­li­sia näke­myk­siä ja kuul­laan mie­li­pi­tei­tä jo suun­nit­te­lu­vai­hees­sa. Näin on jo teh­ty käyn­nis­ty­väs­sä Joki­ky­län sil­ta­hank­kees­sa Kii­min­ki­joen­tien varressa.

Alli­kon sil­ta­hank­keen alu­eel­la syn­ty­neen tilan­teen joh­dos­ta pai­kal­li­sil­la toi­mi­joil­la on suun­ni­tel­mis­sa jär­jes­tää ELY:n edus­ta­jien kans­sa kat­sel­mus ensi maa­nan­tai­na. Tar­koi­tuk­se­na on sel­vit­tää pai­kan pääl­lä tilan­net­ta ja mitä voi­tai­siin teh­dä asian parantamiseksi.

Veden­nousun arvioi­daan jat­ku­van Kii­min­ki­joel­la lop­pu­viik­koa koh­ti, min­ne ennus­te­taan myös run­sas­ta vesi­sa­det­ta. Ympäristö.fi-sivustolla ole­van Kii­min­ki­joen vesis­tö­en­nus­teen mukaan vir­taa­man vaih­te­lu­vä­li on 160–200 m³/s kun se kes­ki­mää­rin vuo­si­na 1976–2018 ollut ylim­mil­lään 160 m³/s. Nyt ennus­te­taan vir­tauk­sen hui­puk­si lau­an­tai­ta, jol­loin vir­taus oli­si jopa lähes 280 m³/s. Myös veden­kor­keus on edel­leen nousussa.

Vesis­tö­en­nus­teet perus­tu­vat tark­kai­lu­pis­tei­siin, jois­ta yksi sijait­see Alli­kon sil­lan ala­puo­lel­la ole­vas­sa Haa­pa­la­den suvannossa.

Suu­rim­pa­na huo­le­na alu­eel­la on yltää­kö vesi ran­nan lähel­lä ole­viin raken­nuk­siin. Kes­ki­viik­ko­aa­mu­na aina­kin yksi mök­ki oli veden saar­ta­ma ja vesi oli nous­sut peltoaukealle.

Kii­min­ki­jo­ki las­kee ylä­juok­sul­ta Alli­kon sil­lan koh­dal­le kah­ta väy­lää Suo­ra­haa­raa ja Vää­rä­haa­raa pit­kin kier­täen Kurkealansaaren.

Aila-myrs­kyn syys­kuun lopul­la run­te­le­maa Alli­kon sil­ta­työ­maan vara­sil­taa on kun­nos­tet­tu ja se on aiot­tu ottaa ehkä mar­ras­kuun aika­na käyt­töön. Var­si­nai­sen sil­lan raken­ta­mi­nen on jat­ku­nut nor­maa­lis­ti. Joki­ky­län kaut­ta kul­ke­va kier­to­tie on käy­tös­sä niin kau­an kun­nes nelos­tie voi­daan jäl­leen ava­ta lii­ken­teel­le. Aika­tau­luis­ta tie­do­te­taan myöhemmin.

 

Kai­vin­ko­ne avar­ta­mas­sa ran­ta­pen­ger­tä kes­ki­viik­ko­aa­mu­na sil­ta­työ­maal­la. Videon kuva­si Pek­ka Pirttijärvi.