Enin­tään kuu­den hen­ki­lön kokoon­tu­mi­nen sal­lit­tua. Rajoi­tuk­set jat­ku­vat 25.4. saakka

Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to jat­kaa nykyi­siä yleis­ten kokoon­tu­mis­ten rajoi­tuk­sia Poh­jois-Poh­jan­maan kun­tien alu­eel­la sekä Kai­nuus­sa 1.4.–25.4. Tar­tun­ta­tau­ti­lain nojal­la on kiel­let­ty kaik­ki ylei­sö­ti­lai­suu­det ja ylei­set kokouk­set kysei­se­nä aikana.

Poh­jois-Poh­jan­maal­la sisä­ti­lois­sa ja alu­eel­li­ses­ti raja­tuis­sa ulko­ti­lois­sa voi­daan kui­ten­kin jär­jes­tää vält­tä­mät­tö­miä ylei­sö­ti­lai­suuk­sia ja ylei­siä kokouk­sia, joi­hin osal­lis­tuu kor­kein­taan 6 hen­ki­löä ja Kai­nuus­sa kor­kein­taan 20 hen­ki­löä edel­lyt­täen, että tur­val­li­suus ja lähi­kon­tak­tien vält­tä­mi­nen tapah­tu­mis­sa var­mis­te­taan nou­dat­ta­mal­la ohjeistuksia.

Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to huo­mioi pää­tök­siä teh­des­sään alu­eel­lis­ten koor­di­naa­tio­työ­ryh­mien arviot tilan­tees­ta ja suo­si­tuk­set torjuntatoimiksi.

Poh­jois-Poh­jan­maa on epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa, ja Kai­nuu on perustasolla.

Kah­den vii­mei­sen vii­kon aika­na COVID-19-tapaus­ten ilmaan­tu­vuus 100 000 asu­kas­ta koh­den on ollut 35,2 Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja 20,9 Kai­nuus­sa. Tau­ti­ti­lan­ne muut­tuu päivittäin.