Avoi­met kylät ‑tapah­tu­ma­päi­vä verkossa

Avoi­met kylät on val­ta­kun­nal­li­nen tapah­tu­ma­päi­vä kesä­kuun toi­se­na lau­an­tai­na 13.6. Tapah­tu­ma toteu­te­taan tänä vuon­na koro­na­ti­lan­teen vuok­si tur­val­li­ses­ti ver­kos­sa. Tavoit­tee­na on kan­nus­taa kyliä mukaan päi­vään ja mah­dol­li­suu­te­na on saa­da omal­le kyläl­le val­ta­kun­nal­lis­ta näkyvyyttä.

13.6. jul­kais­taan www.avoimetkylat.fi ‑sivus­tol­la kart­ta­poh­ja, jos­ta pää­see tut­ki­maan link­ke­jä kylien some­ka­na­vil­le ja verk­ko­si­vus­toil­le. Päi­vään osal­lis­tu­mi­nen on ase­tet­tu kylil­le mah­dol­li­sim­man hel­pok­si. Kylä voi jul­kais­ta esi­mer­kik­si kuvia kylän elä­mäs­tä, kir­joit­taa kolum­nin kyläs­tä, teh­dä videon kylän ulkoi­lu­pai­kois­ta, äänit­tää podcas­tin kyläe­lä­mäs­tä tai jul­kais­ta lyhen­nel­män kylän his­to­rii­kis­ta. Sisäl­tö on vapaa, kun­han aineis­to on digi­taa­li­se­na ja sii­hen on ole­mas­sa jul­kai­su­lu­vat teki­jäl­tä. Mukaan toi­vo­taan eri­tyi­ses­ti nuor­ten teke­miä jul­kai­su­ja omil­ta kyliltään.

Lisä­tie­to­ja saa Ani­ta Sie­vä­sel­tä (anita.sievanen(a)gmail.com). Ilmoit­tau­tu­mis­lo­ma­ke löy­tyy www.ppkylat.fi ‑sivul­ta, mis­tä löy­tyy pal­jon Poh­jois-Poh­jan­maan kylä­toi­min­taan liit­ty­vää tie­toa. Tapah­tu­man toteu­tuk­seen liit­ty­viä kou­lu­tus­vi­deoi­ta on myös julkaistu.

Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­jat laa­ti­vat par­hail­laan Poh­jois-Poh­jan­maal­le uut­ta maa­kun­nal­lis­ta kylä­oh­jel­maa vuo­sil­le 2021–2025. Maa­kun­nan kyläih­mis­ten toi­vo­taan käy­vän vas­taa­mas­sa kyse­lyyn, jon­ka avul­la saa­daan oike­aa ja ajan­koh­tais­ta tie­toa uuden ohjel­man laa­ti­mi­sel­le. Vas­taa­mi­nen vie vain muu­ta­man minuu­tin. Kyse­lyl­lä koo­taan maa­kun­nan kylien tule­vai­suu­den kan­nal­ta tär­ke­ää tietoa.

Link­ki kyse­lyyn löy­tyy ver­kos­ta osoit­tees­ta: https://link.webropolsurveys.com/S/71FAEA5697DAAB3B