Näköis­leh­den tilaus

HYVÄ RANTAPOHJAN NÄKÖISLEHDEN JO AIEMMIN TILANNUT

Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti uudis­tuu ja kir­jau­tu­mi­set tule­vat käyt­töön jäl­leen 15.1.2018 alkaen. Näköis­leh­den jo aiem­min tilan­nei­den tun­nuk­set pysy­vät voi­mas­sa ja ne toi­mi­vat myös 15.1.2018 alkaen.

14.1.2018 asti pää­set luke­maan Ran­ta­poh­jan uusim­man näköis­leh­den lin­kis­tä

Näköis­leh­ti

Van­han näköis­leh­den pää­set luke­maan lin­kis­tä Van­ha näköis­leh­ti.

Mah­dol­li­sis­sa ongel­ma­ti­lan­teis­sa voit olla yhtey­des­sä tilaus- ja toi­mis­toas­sis­tent­tiim­me Miia Räi­hään, p. 0400537148, miia.raiha@rantapohja.fi

Ystä­väl­li­sin ter­vei­sin

Pek­ka Kevä­jär­vi, pää­toi­mit­ta­ja, p. 0503631063, pekka.kevajarvi@rantapohja.fi

Näköis­leh­ti on sisäl­löl­tään juu­ri saman­lai­nen kuin pai­net­tu Ran­ta­poh­ja­kin, mut­ta sitä lue­taan perin­tei­sel­lä tai kan­net­ta­val­la tie­to­ko­neel­la tai tablet­ti­lait­teel­la. Ran­ta­poh­jan näköis­leh­den voi tila­ta puhe­lin­nu­me­ros­ta 0400537148 ja 15.1.2018 alkaen verk­ko­pal­ve­lus­ta. Kes­to­ti­lauk­sen hin­ta on 55 euroa vuo­des­sa, mää­rä­ai­kai­nen 12 kuu­kau­den tilaus mak­saa 60 euroa. Ran­ta­poh­jan pape­ri­leh­den tilaa­jat voi­vat tila­ta näköis­leh­den 50 pro­sen­tin alen­nuk­sel­la. Tuo­rein nume­ro jul­kais­taan näköis­leh­te­nä Ran­ta­poh­jan ilmes­ty­mis­päi­vi­nä, tiis­tai­sin ja tors­tai­sin. Näköis­leh­del­le on oma kir­jau­tu­mis­si­vun­sa Ran­ta­poh­jan verk­ko­si­vu­jen ylä­va­li­kos­sa.