Ystä­vän­päi­vä­viik­ko hui­pen­tui oman lau­kun päivään

Puman laukku, Aatu 4lk.Puman laukku, Aatu 4lk.

Yli­kii­min­gin kou­lun Vesa­lan yksi­kös­sä vai­kut­taa vireä oppi­las­kun­nan hal­li­tus. Alkusyk­syl­lä hal­li­tus suun­nit­te­li eri­lai­sia toi­min­to­ja ja tem­pauk­sia luku­vuo­den jokai­sel­le kuukaudelle.

Hel­mi­kuun toi­min­nat kes­ki­tet­tiin ystä­vän­päi­vä-vii­kol­le. Jokai­sel­le päi­väl­le oli jokin tee­ma. Viik­ko läh­ti liik­keel­le maa­nan­tain hup­pa­ri­päi­väs­tä. Tiis­tai­na pukeu­dut­tiin mus­taan, val­koi­seen tai mus­ta­val­koi­seen ja suo­si­tel­tiin pien­tä ripaus­ta pink­kiä ystä­vän­päi­vän kun­niak­si. Pukeu­tu­mi­sen lisäk­si kou­lun “olo­huo­neen”, Tie­to­to­rin, sei­näl­le ripus­tet­tiin iso sydän, joka täyt­tyi kan­nus­ta­vis­ta tervehdyksistä.

Kes­ki­vii­kon tee­ma­na oli väri­käs pukeu­tu­mi­nen ja tors­tai­na saim­me näh­dä has­su­ja kam­pauk­sia tai pitää pää­hi­nei­tä pääs­sä. Lisäk­si tors­tai­na kisai­lim­me luis­ti­mil­la koko kou­lun yhtei­ses­sä suk­ku­la­vies­tis­sä. Viik­ko hui­pen­tui per­jan­tai­päi­vään, johon sai kek­siä oman­tyy­li­sen koululaukun.

Oppi­las­kun­nan hal­li­tuk­sen yhte­nä pää­ta­voit­tee­na on lisä­tä oppi­lai­den hyvin­voin­tia. Koem­me, että tämä viik­ko oli yksi erin­omai­nen esi­merk­ki siitä

Teim­me oman lau­kun päi­väs­tä haas­tat­te­lun muu­ta­mal­le oppi­laal­le. Kysyim­me seu­raa­vat kysymykset:

1. Mikä on kantovälineesi?

2. Min­kä oli­sit otta­nut, ellet tuo­ta min­kä valitsit?

3. Miten pää­dyit otta­maan valit­se­ma­si kantovälineen?

4. Mis­tä materiaalista/materiaaleista kan­to­vä­li­nee­si on valmistettu?

5. Mil­tä tun­tuu, kun ei ole­kaan rep­pu seläs­sä vaan toi­nen kantoväline?

6. Mikä oli mie­les­tä­si muka­vin tee­ma­vii­kon päivistä?

Aatu

1. Puman laukku

2. Mei­na­sin ottaa undu­laat­tien häkin.

3. Tämä oli ainoa vapaa­na ole­va laukku.

4. Nah­ka­kan­kaas­ta ja narusta.

5. Tämä tun­tuu samal­ta kuin oli­si repun kanssa.

6. Tors­tai eli se päi­vä, kun oli hiuk­set has­sus­ti tai pää­hi­ne päässä.

Ellen

1. Kau­ko-ohjat­ta­va auto, jon­ka katol­le on tei­pat­tu Van­sin kenkälaatikko.

2. Minul­la kävi mie­les­sä­ni myös van­ha maitotonkka.

3. Tuli vain jos­ta­kin mie­leen teh­dä tällainen.

4. Tar­vit­sin tähän pah­via ja teip­piä. Lisäk­si täs­sä on aina­kin muo­via ja sähköä.

5. Tämä on tun­tu­nut hauskalta!

6. Tämä per­jan­tai eli päi­vä, kun saa olla muka­na muu kuin reppu.

Hil­la

1. Isän kalastushaavi.

2. En suun­ni­tel­lut mitään muu­ta vaihtoehtoa.

3. Kul­jes­ke­lin pit­kin taloa ja mie­tin, min­kä otan. Sit­ten tämä haa­vi tuli vastaan.

4. En ole var­ma tämän materiaalista.

5. Mat­kal­la tun­tui oudol­ta. Outout­ta lisä­si se, kun en näh­nyt muil­la mitään eri­lai­sia rep­pu­ja. Mut­ta sit­ten tähän tottui.

6.Hupparipäivä eli maanantai.

Vil­ja­mi

1. Tok­man­nin heijastinkassi.

2. Muro­y­ri­tyk­sen kestokassi.

3. Unoh­din, mikä päi­vä on, joten tein pää­tök­sen nopeasti.

4. Hei­jas­tin­kan­gas ja naru.

5. Tämä tun­tuu oudol­ta. Ihan sil­tä kuin oli­si unoh­ta­nut jota­kin kotiin!

6. Hiuk­set has­sus­ti päi­vä tai pää­hi­ne pääs­sä eli torstai.

Hil­ja

1. Design-merk­ki­lauk­ku.

2. Pie­ni käsilaukku.

3. En saa­nut lupaa ottaa tois­ta kantovälinettä.

4. Pah­via, muo­via, kan­gas­ta ja jotain metallia.

5. Oli muka­vam­paa pyö­räil­lä kou­luun, kun ei tul­lut repun pai­noa niskoille.

6. Tämä per­jan­tai eli muu kuin reppupäivä.

Kert­tu

1. Hel­lo Kit­ty –olka­lauk­ku.

2. Mie­tin myös pie­nen per­hos­kas­sin ottamista.

3. Tämä oli hel­poin otet­ta­va repun lisäksi.

4. Tämä on teh­ty kan­kaas­ta ja glitteristä.

5. Kival­ta!

6. Tämä per­jan­tai eli jokin muu kuin rep­pu mukana.

Haas­tat­te­lun suun­nit­te­li­vat ja toteut­ti­vat sekä kuvat otti­vat 6lk:n oppi­laat Bet­tii­na Hämä­läi­nen ja Iida Kannala. 

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä!