Yli­kii­min­gin yhtei­söl­li­sel­le kas­vi­maal­le mer­kit­tä­vä apuraha

Projektissa päiväkotien ja koulujen yhteyteen rakennetaan kasvulaatikkojen avulla kasvimaat. Lapset pääsevät kasvimaalla tutkimaan, oppimaan luonnontieteitä, ilmaisemaan ja leikkimään kasvun ihmeen parissa. Mukana projektissa on useita eri ylikiiminkiläistahoja. (Arkistokuva: Teea Tunturi)

Ebe­ne­ser-sää­tiön hal­li­tus päät­ti vuon­na 2020 jakaa vuo­sit­tai­sen 4 000 euron apu­ra­han­sa Koko kylä kas­vat­taa, yhtei­söl­li­nen kas­vi­maa ‑pro­jek­til­le. Pro­jek­tin työ­ryh­mä koos­tuu Yli­kii­min­gin alu­een päi­vä­ko­deis­ta, kou­luis­ta, koti­kou­lu­toi­mi­kun­nas­ta, 4H-yhdis­tyk­ses­tä, kyläyh­dis­tyk­sis­tä sekä innok­kais­ta puutarhanharrastajista.

Yhtei­söl­li­nen kas­vi­maa on Yli­kii­min­gin alu­een päi­vä­ko­tien, kou­lu­jen, 4H- yhdis­tyk­sen, kyläyh­dis­tys­ten ja puu­tar­ha­har­ras­ta­jien ainut­laa­tui­nen ja luon­nol­li­sen yhteis­työ­mal­lin sisäl­tä­vä pro­jek­ti. Päi­vä­ko­tien ja kou­lu­jen yhtey­teen raken­ne­taan kas­vu­laa­tik­ko­jen avul­la kas­vi­maat. Lap­set pää­se­vät kas­vi­maal­la tut­ki­maan, oppi­maan luon­non­tie­tei­tä, ilmai­se­maan ja leik­ki­mään kas­vun ihmeen parissa.

Pro­jek­tin tavoit­tee­na on paran­taa monia­lai­sen oppi­mi­sen edel­ly­tyk­siä pain­opis­teen olles­sa las­ten osal­li­suu­des­sa ja lap­si­läh­töi­syy­des­sä. Tavoit­tee­na on myös edis­tää kylän yhtei­siä har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia ja lisä­tä yhtei­söl­lis­tä oppi­mis­ta. Eri-ikäis­ten las­ten, nuor­ten ja kylä­ak­tii­vien yhtei­nen kas­vi­maa edis­tää yhtei­söl­lis­tä oppi­mis­ta ja luo yhteis­hen­keä. Lap­set pää­se­vät koh­taa­maan yli ryh­mä­ja­ko­jen. Yhteis­työl­lä kas­vi­maat saa­daan yllä­pi­det­tyä myös loma-aikoi­na päi­vä­ko­tien ja kou­lu­jen olles­sa kiin­ni. Pro­jek­tia doku­men­toi­daan yhdes­sä las­ten kans­sa eri mene­tel­min mm. kuva­tai­teen avulla.

Arvioi­jat piti­vät Koko kylä kas­vat­taa, yhtei­söl­li­nen kas­vi­maa ‑pro­jek­tia hyvin fokusoi­tu­na ja sen kes­tä­vän kehi­tyk­sen ulot­tu­vuut­ta vah­va­na. Työ­kas­va­tus nos­tet­tiin suun­ni­tel­mas­sa arvok­kaal­la taval­la esiin. Lähiyh­tei­sön eri toi­mi­joi­den laa­jaa mobi­li­soin­tia pit­kä­kes­toi­seen yhteis­työ­hön sai arvioit­si­joil­ta pal­jon arvos­tus­ta. Arvioit­si­jat näki­vät, että vaik­ka hyö­ty­kas­vien kas­va­tus­pro­jek­te­ja päi­vä­ko­deis­sa on pal­jol­ti teh­ty, toi­min­nan raken­ta­mi­nen pysy­väk­si osak­si toi­min­taa ja eri­tyi­ses­ti yhteis­työ­ver­kos­ton laa­juus ovat täs­sä pro­jek­tis­sa ainut­laa­tui­sia ja uut­ta kentällä.

Ebe­ne­ser-sää­tiö edus­taa maas­sam­me var­hais­kas­va­tuk­sen ja las­ten­tar­han­opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sen his­to­ri­aa. Sää­tiön tar­koi­tuk­se­na on var­hais­kas­va­tuk­sen ja van­hem­muu­den tuke­mi­nen sekä las­ten­tar­ha­työn kult­tuu­ri­his­to­rial­li­sen mer­ki­tyk­sen vaa­li­mi­nen. Tar­koi­tuk­sen­sa toteut­ta­mi­sek­si sää­tiö tukee ja edis­tää var­hais­kas­va­tuk­sen tut­ki­mus­ta ja kou­lu­tus­ta sekä osal­lis­tuu ylei­seen kas­va­tus­toi­min­taan. Sää­tiö yllä­pi­tää Lastentarhamuseota.

Voi­si­ko olla toi­sin? ‑apu­ra­ha on var­hais­kas­va­tuk­sen uut­ta luo­viin kokei­lui­hin ja pro­jek­tei­hin suun­nat­tu apu­ra­ha. Sen perus­ta­ja on Vapaan kokei­lu­kou­lun kan­na­tusyh­dis­tys ry, jon­ka perus­ta­ma päi­vä­ko­ti Paki­lan Las­ten­paik­ka teki 1970–2017 uraa uur­ta­vaa työ­tä var­hais­kas­va­tuk­sen ja sen kehit­tä­mi­sen saralla.