Koro­na­ti­lan­ne kesän kyn­nyk­sel­lä rauhallinen

Koro­na­vi­rus­pan­de­mi­aan liit­ty­vien rajoi­tus­ten asteit­tai­nen pur­ka­mi­nen Suo­mes­sa jat­kuu. Oulun­kaa­ren alu­eel­la tar­tun­ta­ti­lan­ne on koko kevään ollut hyvin rau­hal­li­nen, eikä epi­de­mia­vai­hee­seen ole edet­ty. Oulun­kaa­ren kun­nis­sa on todet­tu vain yksit­täi­siä koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Koro­na­tes­te­jä teh­dään hen­gi­tys­tiein­fek­tiois­ta kär­si­vil­le edel­leen mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä. Myös infek­tio­vas­taa­no­tot jat­ka­vat toi­min­taan­sa Oulun­kaa­ren terveysasemilla.

– Seu­raam­me koro­na­ti­lan­net­ta koko ajan aktii­vi­ses­ti ja olem­me val­mii­na sii­hen, jos tilan­ne alu­eel­lam­me muut­tuu. Kan­nus­tan­kin nyt kesän tul­len kun­ta­lai­sia huo­leh­ti­maan omas­ta aktii­vi­suu­des­ta ja hyvin­voin­nis­ta, mut­ta samal­la muis­tu­tan, että on myös edel­leen tär­ke­ää nou­dat­taa annet­tu­ja ohjeis­tuk­sia ja toi­mia rajoi­tus­ten mukaan, jot­ta epi­de­mia ei pää­se leviä­mään, ker­too Oulun­kaa­ren joh­ta­va lää­kä­ri, yli­lää­kä­ri Tuu­la Sauk­ko­nen.

– Täs­sä vai­hees­sa on hyvä kiit­tää eri taho­ja tähä­nas­ti­ses­ta työs­tä koro­na­vi­ruk­seen varau­tu­mi­ses­sa. Haluan Oulun­kaa­ren puo­les­ta kiit­tää kun­ta­lai­sia vas­tuul­li­ses­ta toi­min­nas­ta, sil­lä epi­de­mian leviä­mi­sen kan­nal­ta on ollut tär­ke­ää nou­dat­taa annet­tu­ja ohjeis­tuk­sia. Myös eri kump­pa­nei­den kans­sa teh­ty hyvä ja tii­vis yhteis­työ on ollut mer­kit­tä­väs­sä roo­lis­sa varau­tu­mi­sen näkö­kul­mas­ta. Eri­tyi­set kii­tok­set osoi­tan mei­dän omal­le Oulun­kaa­ren väel­le. Suu­ret kii­tok­set sii­tä veny­mi­ses­tä, sitou­tu­mi­ses­ta sekä vas­tuus­ta, jota olet­te kan­ta­neet kun­ta­lais­ten hyvin­voin­nin tur­vaa­mi­sek­si var­sin his­to­rial­li­se­na aika­na, sanoo kun­tayh­ty­män joh­ta­ja Lee­na Pim­pe­ri-Koi­vis­to.

Oulun­kaa­ren pal­ve­lui­ta on poik­keus­o­lois­sa jär­jes­tet­ty lähes nor­maa­lis­ti. Eri­tyis­jär­jes­te­lyin toteu­tet­tu­ja pal­ve­lui­ta pure­taan asteit­tain val­tio­neu­vos­ton lin­jaus­ten sekä sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön ohjeis­tus­ten mukai­ses­ti. Vie­rai­lu­ra­joi­tuk­sia van­hus­pal­ve­lui­den yksi­köi­hin on lie­ven­net­ty, ja muut van­hus­pal­ve­lui­den toi­min­not jat­ku­vat edel­leen taval­li­seen tapaan. Poik­keuk­se­na on ikäih­mis­ten päi­vä­toi­min­ta, joka jat­kuu elo-syys­kuun aika­na. Sosi­aa­li- ja per­he­pal­ve­lui­den työ- ja päi­vä­toi­min­nois­sa siir­ry­tään asteit­tain nor­maa­liin toi­min­taan, ja ryh­mä­muo­toi­sia pal­ve­lui­ta aloi­te­taan 1.6. alkaen pien­ryh­mis­sä ja lyhen­ne­tyin tapaamisin.

Oulun­kaa­ren pal­ve­lui­ta voi edel­leen hyö­dyn­tää myös etä­nä, sil­lä hoi­ta­jaan, lää­kä­riin ja sosi­aa­li­työn­te­ki­jään saa yhtey­den video­vä­lit­tei­ses­ti myös jat­kos­sa. Lisäk­si van­hus­ten koti­hoi­dos­sa etäyh­teyk­siä käy­te­tään edel­leen arjen tukena.

– Koro­na­vi­ruk­seen varau­du­taan meil­lä edel­leen, mut­ta myös muun toi­min­nan yllä­pi­tä­mi­nen ja kehit­tä­mi­nen jat­kuu. Koro­nain­fo­si­vum­me päi­vit­tyy arki­sin sai­raan­hoi­to­pii­rin tar­tun­ta­lu­ke­mien osal­ta. Lisäk­si vies­tim­me tilan­teen muut­tu­mi­ses­ta tar­vit­taes­sa. Toi­vo­tam­me hyvää ja tur­val­lis­ta kesää kai­kil­le kun­ta­lai­sil­le, yhteis­työ­kump­pa­neil­lem­me ja työn­te­ki­jöil­lem­me, päät­tää Lee­na Pimperi-Koivisto.