Yli­kii­min­gin valo­kui­tu on saa­nut tavoi­tel­lun liittymämäärän

ELY-keskuksen rahoituspäätös ratkaisee sen, päästäänkö Ylikiimingissä valokuitua rakentamaan, sillä riittävä määrä liittymätilauksia on saatu. (Kuva: Kairan Kuitu)ELY-keskuksen rahoituspäätös ratkaisee sen, päästäänkö Ylikiimingissä valokuitua rakentamaan, sillä riittävä määrä liittymätilauksia on saatu. (Kuva: Kairan Kuitu)

Valo­kui­tua Yli­kii­min­kiin ‑hank­keen tavoit­tee­na oli saa­da kerät­tyä elo­kuun lop­puun men­nes­sä 600 liit­ty­mä­ti­laus­ta. Toi­mi­tus­joh­ta­ja Marian­ne Män­ty­leh­to ker­too, että uusia tilauk­sia sate­lee muka­vaan tah­tiin, ja nyt tilaus­mää­rän suh­teen näyt­tää hyväl­tä. Alku­pe­räi­nen tavoi­te on jo saavutettu.

Hank­keen puhe­lin­myyn­ti jat­kaa soit­to­kier­ros­ta vie­lä tämän vii­kon ajan, ja tilaus­lo­ma­ke on edel­leen avoin­na Kai­ran Kui­dun net­ti­si­vuil­la. Män­ty­leh­to toi­voo, että kaik­ki haluk­kaat toi­mi­si­vat nyt, eivät­kä sit­ten, kun koneet ovat jo liikkeellä.

Yli­kii­min­gis­sä jot­kut asuk­kaat ovat olleet kiin­nos­tu­nei­ta sii­tä, voi­si­ko kui­tu­liit­ty­män saa­da omal­le ton­til­leen, vaik­ka sitä ei nyt ottai­si­kaan käyttöön.

– Meil­lä ei vali­tet­ta­vas­ti ole nyt käy­tös­sä niin sanot­tua kui­tu­va­raus­tuo­tet­ta, vaan käy­tös­sä on kah­den vuo­den sitoutumisaika.

Kah­den vuo­den jäl­keen sopi­muk­sen voi irtisanoa.

Kai­ran Kui­tu tekee par­hail­laan verk­ko­suun­ni­tel­maan muu­tok­sia saa­tu­jen tilaus­ten mukaan ja päi­vit­tää pää­tök­sen­teon poh­jal­la ole­vaa raken­ta­mi­sen kus­tan­nusar­vio­ta. Yhtiön hal­li­tus käsit­te­lee Yli­kii­min­gin valo­kui­tu­ver­kon raken­ta­mis­ta kokouk­ses­saan 22.9., jol­loin teh­dään pää­tök­siä hank­keen ete­ne­mi­sen osal­ta. Rahoi­tus­ta hank­keel­le hae­taan ELY:ltä, ja rahoi­tuk­sen saa­mi­nen on ehto­na hank­keen toteu­tu­mi­sel­le. ELY:n rahoi­tus­ta pitää hakea vii­meis­tään 30.9. Inves­toin­ti­pää­tös teh­dään rahoi­tus­pää­tök­sen jälkeen.