Hups, Oulun seu­tu unohtui

Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta on läh­te­nyt kriit­tis­tä pos­tia lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­riöl­le ja Väy­lä­vi­ras­tol­le. Oulun kau­pun­ki­seu­dun kun­tien yhtei­ses­sä lausun­nos­sa ihme­tel­lään, mik­si val­tion väy­lä­ver­kon inves­toin­tioh­jel­mas­ta vuo­sil­le 2022–29 puut­tu­vat alu­een mer­kit­tä­vät hank­keet. Kun­nat vaa­ti­vat, että inves­toin­tioh­jel­maan sisäl­ly­te­tään vähin­tään Liminka–Oulu kak­sois­rai­de, Oulun ase­ma­kes­kuk­sen ja rata­pi­han kehit­tä­mi­nen sekä Val­ta­tie 4:n kehittäminen.

Kun­tien yhtei­sen lausun­non lisä­si Iin kun­nan­hal­li­tus sor­va­si eili­ses­sä kokouk­ses­saan Iin kun­nan omaa lausun­toan­sa väy­lä­ver­kon inves­toin­tioh­jel­mas­ta. Pää­tö­seh­do­tuk­sen mukaan sii­nä muis­tu­te­taan, että val­ta­tien kehit­tä­mi­nen Iin kes­kus­taa­ja­man koh­dal­la pal­ve­li­si niin elin­kei­noe­lä­mää, työ­mat­ka­lii­ken­net­tä kuin liikenneturvallisuuttakin.

Nelos­tien kehit­tä­mi­nen Ran­ta­poh­jan alu­eel­la on ollut kes­toai­he vuo­si­kym­me­niä. Vaik­ka pää­tök­set Iin koh­dan­kin lin­jauk­sis­ta on teh­ty vuo­sia sit­ten, nos­tet­tiin asia use­aan ker­taan esil­le vii­me val­tuus­to­kau­del­la. Muu­ta­mat val­tuu­te­tut haluai­si­vat, että vie­lä ker­taal­leen poh­dit­tai­siin mah­dol­li­suut­ta kehit­tää tie­tä nykyi­sel­lä pai­kal­laan. ELY-kes­kuk­sen edus­ta­ja tote­si kui­ten­kin kesä­kui­ses­sa tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa, että ohi­tus­tie tulee mene­mään siel­tä, mihin sen paik­ka on yleis­kaa­val­la­kin vah­vis­tet­tu. Val­ta­tie 4 on osa euroop­pa­lais­ta TENT-ydin­verk­ko­käy­tä­vää, jol­le on omat kehit­tä­mis­kri­tee­rin­sä. Tämä tar­koit­taa myös sitä, että vaik­ka Nelos­tien remont­ti­kaan ei ole vie­lä aivan val­mis, niin koh­ta poh­di­taan myös tien uusia lin­jauk­sia Olha­van ja Kui­va­nie­men välillä.

Lii­ken­teen suju­vuus lie­nee kaik­kien toi­ve. Uusis­sa tie­lin­jauk­sis­sa jou­du­taan kui­ten­kin aina sovit­te­le­maan monen­lai­sia ris­ti­rii­to­ja. Kes­kus­te­lu Nelos­tien kehit­tä­mi­ses­tä tulee siis jat­ku­maan vie­lä pitkään.