Yli­kii­min­gin kir­jas­to­han­ke pää­tök­sen­teon rattaissa

Yli­kii­min­gin kir­jas­to­han­ke esi­tel­tiin vii­me maa­lis­kuus­sa kun­ta­lais­ti­lai­suu­des­sa. Han­ke ete­nee yhden sen val­mis­te­li­jan, sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lu­jen alue­pääl­lik­kö Pasi Mäki­ky­rön mukaan pää­tök­sen­teos­sa niin, että se on pää­tet­tä­vis­sä mah­dol­li­ses­ti syk­syl­lä 2021 tai alku­vuo­des­ta 2022. 

Täl­lä het­kel­lä han­ke odot­taa kau­pun­gin inves­toin­ti­pää­tös­tä, jot­ta suun­nit­te­lua pääs­täi­siin jatkamaan.

– Hank­keen tar­kem­pi suun­nit­te­lu jat­kuu sit­ten pää­tök­sen­teon jäl­keen raken­nus­suun­nit­te­lu­vai­hees­sa. Kun­ta­lais­ti­lai­suu­des­sa esi­tel­lyt suun­ni­tel­mat oli­vat niin sanot­tu­ja vii­te­suun­ni­tel­mia, jot­ka täs­men­ty­vät raken­nus­suun­nit­te­lun yhteydessä.

Uuden kir­jas­ton ja sen laa­jen­nus­osan yhtey­teen ollaan siir­tä­mäs­sä Yli­kii­min­gis­sä nuo­ri­so­ti­lat, Oulu10 sekä kun­to­sa­li. Uusi talo on tar­koi­tus raken­taa van­han kir­jas­to­ta­lon pai­kal­le. Syy­nä uuden raken­nuk­sen suun­nit­te­luun on van­han kir­jas­ton kor­kea korjausaste.