Vep­sän­ky­län mar­ras­mark­ki­noil­la ennätysyleisö

Vepsän markkinoilla oli kävijöitä noin 170. Kuvat: Jari HeinonenVepsän markkinoilla oli kävijöitä noin 170. Kuvat: Jari Heinonen

Ovi kävi tihe­ään, kun lau­an­tai­na 19.11. vie­tet­tiin Vep­sän­ky­län perin­tei­siä mar­ras­mark­ki­noi­ta. Tapah­tu­man jär­jes­ti Vep­sän­ky­lä­läi­set ry., ja tapah­tu­ma­paik­ka­na oli van­ha Vep­sän kou­lu, joka toi­mii nykyi­sin kylätalona.

Jou­lui­sia ostok­sia oli tul­lut teke­mään noin 170 hen­keä, joka onkin ennä­tyk­sel­li­nen mää­rä osal­lis­tu­jia. Myös myy­jiä oli pai­kal­la ennä­tys­mää­rä: yli 20 myy­jää esit­te­li jou­lui­sia tuot­tei­taan kylä­ta­lon jump­pa­sa­lis­sa ja käy­tä­väl­lä. Tar­jol­la oli run­saas­ti eri­lai­sia jou­lu­ko­ris­tei­ta, tai­dok­kai­ta vant­tui­ta ja vil­la­suk­kia, lei­von­nai­sia, nah­ka­kin­tai­ta ja muu­ta ostettavaa.

Var­ma hit­ti oli myös perin­tei­nen hir­vi­keit­to, jota emän­nät oli­vat keit­tä­neet useam­man kat­ti­lal­li­sen. Annok­sia myy­tiin noin 90. Kaik­kien pai­kal­la käy­nei­den kes­ken arvot­tiin myös hillakakku.

Lap­set pää­si­vät teke­mään jou­luas­kar­te­lui­ta sil­lä aikaa, kun van­hem­mat istah­ti­vat kah­vi­ku­pin ääreen vaih­ta­maan kuu­lu­mi­sia. Vai­kut­ti­kin sil­tä, että yhtä tär­ke­ää kuin hir­vi­keit­to ja jou­luos­tok­set oli myös mah­dol­li­suus pääs­tä jutus­te­le­maan tut­tu­jen kanssa.

Kah­te­na edel­li­se­nä vuon­na jou­lu­mark­ki­noi­ta ei jär­jes­tet­ty koro­nan vuok­si, joten tapaa­mi­nen pit­käs­tä aikaa oli kai­kil­le muka­vaa. Tämän vuo­den uutuu­te­na oli Veik­ko Jur­va­kai­sen teke­mä tont­tuai­hei­nen tin­ta­ma­res­ki, jon­ka ympä­ril­lä kävi­kin kova kuhi­na. Maa­lauk­sen ton­tun­kas­voi­hin kävi sovit­te­le­mas­sa naa­maan­sa iso jouk­ko lap­sia ja aikui­sia, ja tulok­se­na oli haus­ko­ja joulutervehdyskuvia.

Mark­ki­noi­den jär­jes­tä­mi­nen on kylä­läi­sil­le mie­lui­saa tal­koo­hom­maa. Tär­kein­tä on tuo­da kyläl­le elä­mää ja saa­da ihmi­set liik­keel­le. Mark­ki­nat tar­joa­vat myös pai­kal­li­sil­le ihmi­sil­le mah­dol­li­suu­den myy­dä ja esi­tel­lä teke­mi­ään ja edus­ta­mi­aan tuotteita.

Hyvä lisä on tie­tys­ti myös kei­ton, kah­vin ja arpo­jen myyn­nin tuo­ma talou­del­li­nen panos kylä­ta­lon ylläpitokuluihin.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.