Uuteen joh­ta­jan vir­kaan 35 hakijaa

Hyvin­voin­nis­ta, kotou­tu­mi­ses­ta ja osal­li­suu­des­ta vas­taa­van joh­ta­jan rek­ry­toin­ti­pro­ses­si ete­nee Oulus­sa. Kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti kut­sua haas­ta­tel­ta­vik­si seu­raa­vat vir­kaa hakeneet:

Lauk­ka Pasi, filo­so­fian mais­te­ri, Meri­lä Soi­le, ter­veys­tie­tei­den mais­te­ri, Rönk­kö­mä­ki Sir­pa, yhteis­kun­ta­tie­teen mais­te­ri, Taka­lo Tuu­la, psy­ko­lo­gian mais­te­ri, Will­man Arto, kas­va­tus­tie­teen toh­to­ri, Tuo­mi­kos­ki Mari, kas­va­tus­tie­teen mais­te­ri, Pii­rai­nen Juk­ka, teo­lo­gian lisen­si­aat­ti, Niku­la Pir­jo, ter­veys­tie­tei­den mais­te­ri ja Ervas­ti Outi, hal­lin­to- ja kas­va­tus­tie­tei­den maisteri.

Haas­tat­te­lut teh­dään 29.11. Sovel­tu­vuusar­vioin­tiin kut­su­taan haki­jat haas­tat­te­lu­jen perus­teel­ta teh­ty­jen valin­to­jen pohjalta.

Haki­joi­ta uuteen hyvin­voin­nin, kotou­tu­mi­sen ja osal­li­suu­des­ta vas­taa­van joh­ta­jan vir­kaan oli kaik­ki­aan 35.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.