Valo­kui­tuun liit­ty­viä tilai­suuk­sia tulos­sa Ylikiimingissä

Kai­ran Kui­tu Oy:llä on Yli­kii­min­gis­sä tekeill­lä alu­een alus­ta­va verk­ko­suun­ni­tel­ma, jot­ta valo­kui­dun raken­ta­mi­sel­le saa­daan tar­kem­pi kus­tan­nusar­vio. Suun­ni­tel­mas­sa kat­so­taan tar­kem­min raken­net­ta­vat oja­met­rit, tar­vit­ta­vat tei­den ali­tuk­set, kaa­pe­lien koko ja mää­rä, kaa­pe­li­jat­kos­ten mää­rä ja toki tär­keim­pä­nä myös mah­dol­lis­ten tilaa­jien mää­rä. Ver­kon suun­nit­te­lu­työ on nyt kil­pai­lu­tet­tu ja suun­nit­te­li­ja valit­tu. Suun­nit­te­lu­työ käyn­nis­tyi vii­me vii­kol­la ja sen odo­te­taan val­mis­tu­van maa­lis­kuun puolivälissä.

Koro­na­ti­lan­teen vuok­si Kai­ran Kui­tu ei voi jär­jes­tää sisä­ti­lois­sa tapah­tu­mia info­ti­lai­suuk­sia, mut­ta suun­ni­tel­mis­sa on jär­jes­tää kevyem­piä ulko­ta­pah­tu­mia eri kylil­lä heti, kun pahim­mat pak­ka­set väis­ty­vät maalis–huhtikuussa. Tapaa­mis­ten teh­dään yhteis­työ­tä pai­kal­lis­ten toi­mi­joi­den kuten esi­mer­kik­si kyläyh­dis­tys­ten ja yri­tys­ten kans­sa. Yhtiö on kyläyh­dis­tyk­siin yhtey­des­sä hel­mi­kuun aika­na ja tule­vis­ta tapah­tu­mis­ta tie­do­te­taan nii­den varmistuessa.