Ikäih­mis­ten jouk­ko­ro­ko­tuk­set käyn­tiin myös alueilla

Ikäih­mis­ten jouk­ko­ro­ko­tuk­set alkoi­vat lau­an­tai­na Oulu­hal­lis­sa 85-vuo­tiai­den ja sitä van­hem­pien roko­tuk­sil­la. Lau­an­tai­päi­vän aika­na roko­tet­tiin noin tuhat oulu­lais­ta. Roko­tuk­sia on alet­tu antaa täs­tä vii­kos­ta alkaen myös alu­een hyvin­voin­ti­kes­kuk­sis­sa ja ‑pis­teis­sä Hau­ki­pu­taal­la, Kii­min­gis­sä, Yli-Iis­sä, Yli­kii­min­gis­sä ja Oulunsalossa.

Rokot­teen voi saa­da myös 85-vuo­ti­aan tai van­hem­man hen­ki­lön kans­sa samas­sa talou­des­sa asu­va omais­hoi­ta­ja, jol­la on pää­tös omais­hoi­don­tues­ta tai 70-vuo­tias tai sitä van­hem­pi henkilö.

Alle 70-vuo­tiai­den ris­ki­ryh­mien roko­tuk­sia anne­taan täl­lä het­kel­lä vain Ouluhallissa.

Roko­tus­ta var­ten on varat­ta­va aika hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­jen net­tia­jan­va­ruk­ses­ta (vaa­tii tun­nis­tau­tu­mi­sen) tai puhe­li­mit­se koro­na­ro­ko­tea­jan­va­rauk­ses­ta p. 08 558 41415 ma–to kel­lo 8–16 ja pe kel­lo 8–15.

Roko­tus­tah­ti riip­puu Ouluun saa­ta­vien rokot­tei­den mää­räs­tä. Roko­tus on mak­su­ton. Oulu on edel­leen epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa ja tar­tun­to­jen mää­rä on kään­ty­nyt pit­kän las­kun jäl­keen lie­vään nousuun. Alka­nut hiih­to­lo­ma­kausi voi edel­leen kiih­dyt­tää tilan­net­ta lähi­viik­koi­na myös Oulussa.

Koro­na­ro­ko­tuk­sis­ta löy­tyy lisää tie­toa Ouka.fi/koronarokotukset