Yli-Iihin suun­nit­teil­la mit­ta­va monitoimitalo

Jokirannan palvelukeskus sijaitsee Yli-Iissä Iijoen törmällä. Nyt hankesuunnitelma ehdottaa sen siirtämistä koulun läheisyyteen mahdollisesti rakentuvaan uuteen monitoimitaloon. (Arkisto: Teea Tunturi)Jokirannan palvelukeskus sijaitsee Yli-Iissä Iijoen törmällä. Nyt hankesuunnitelma ehdottaa sen siirtämistä koulun läheisyyteen mahdollisesti rakentuvaan uuteen monitoimitaloon. (Arkisto: Teea Tunturi)

Yli-Iin kou­lun lähei­syy­teen suun­ni­tel­laan uut­ta jul­kis­ten pal­ve­lui­den moni­toi­mi­ta­loa, jon­ne raken­tui­si­vat tilat var­hais­kas­va­tuk­sel­le, kir­jas­tol­le, hyvin­voin­ti­pis­teel­le sekä Joki­ran­nan pal­ve­lu­kes­kuk­sel­le. Suun­ni­tel­mien taus­tal­la on se, että Muu­ra­hai­sen päi­vä­ko­din raken­nuk­set, Yli-Iin kir­jas­to ja Joki­ran­nan pal­ve­lu­kes­kus ovat lähi­vuo­si­na tulos­sa perus­kor­jausi­kään. Alus­ta­vien tut­ki­mus­ten mukaan raken­nuk­sien perus­kor­jausas­te- ja kus­tan­nuk­set ovat nouse­mas­sa suureksi.

Uudel­la raken­nuk­sel­la pyri­tään elä­vöit­tä­mään Yli-Iin kir­kon­ky­län aluet­ta ja luo­maan pit­kä­kes­toi­nen rat­kai­su Yli-Iin pal­ve­lui­den järjestämiselle.

Yli-Iiläi­set kut­su­taan säh­köi­seen asu­ka­sil­taan tors­tai­na 25.2. kel­lo 18–19.30 kes­kus­te­le­maan esi­tyk­ses­tä han­ke­sel­vi­tys­työ­ryh­män jäsen­ten ja kau­pun­gin viran­hal­ti­joi­den kans­sa. Mukaan pää­set osoit­tees­ta http://bit.ly/Asukasilta_Yli-II

Muka­na kes­kus­te­le­mas­sa ovat sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­luis­ta alue­pääl­lik­kö Pasi Mäki­ky­rö, kir­jas­to­pal­ve­lu­pääl­lik­kö Jou­ni Pääk­kö­lä ja päi­vä­ko­din joh­ta­ja Mai­ja Tihi­nen, hyvin­voin­ti­pal­ve­luis­ta pal­ve­lu­pääl­lik­kö Sirk­ku Kal­ta­ka­ri sekä ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Ava­rio Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Mat­ti Hai­ko­la.

Asu­ka­sil­lan jär­jes­tää Oulun kau­pun­gin kun­ta­lais­vai­kut­ta­mi­nen ja yhtei­sö­toi­min­ta, ja puheen­joh­ta­ja­na on yhtei­sö­toi­min­nan pääl­lik­kö Pasi Lauk­ka.