Hut­tu­ky­läs­sä ker­ho- toi­min­ta on aktiivista

Kerhoiltoina Huttukylän nuorisoseuran piha täyttyy lasten ja nuorten menopeleistä. Kerhoihin osallistui viime syksyn aikana yli sata lasta. (Kuva: Minna Hernberg)

Hut­tu­ky­län Nuo­ri­so­seu­ral­la on jo useam­man vuo­den ajan saa­tu toteut­taa lap­sil­le ker­ho­ja, jois­sa ohjaa­ji­na toi­mi­vat kylän omat nuo­ret. Ker­hois­sa käy yli sata las­ta Hut­tu­ky­läs­tä, kau­em­paa Kii­min­gis­tä sekä Yli­kii­min­gis­tä. Ker­hois­sa lii­ku­taan, tans­si­taan, askar­rel­laan ja koka­taan. Ker­hoi­hin on saa­tu Oulun kau­pun­gin jär­jesh­töh­lähh­töi­sen ehkäi­se­vän toi­min­nan avus­tus­ta, ja toi­min­taa toteut­taa Hut­tu­ky­län Nuo­ri­so­seu­ra ry.

Lap­set ja lap­si­per­heet tar­vit­se­vat har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia ja mie­le­käs­tä vapaa-ajan­toi­min­taa lähel­lä siel­lä mis­sä asuvat.

– Per­hei­den näkö­kul­mas­ta on iso mer­ki­tys sil­lä, että ker­ho on lähel­lä kotia ja lap­set pys­ty­vät kul­ke­maan itse­näi­ses­ti ker­hoon. Esi­mer­kik­si ilta­pai­not­tei­sen työn vuok­si van­hem­mil­la ei ole mah­dol­lis­ta kul­jet­taa lap­sia sään­nöl­li­ses­ti auto­mat­kan pääs­sä ole­viin har­ras­tuk­siin, nuo­ri­so­seu­ran Min­na Hern­berg sanoo.

On tär­ke­ää, että lap­sil­le on tar­jol­la jär­ke­vää, muka­vaa ja mie­le­käs­tä teke­mis­tä vapaa-ajal­la kave­rei­den kanssa.

Las­ten van­hem­mat ker­to­vat, että lap­set tyk­kää­vät käy­dä ker­hois­sa ja odot­ta­vat ker­hoa innol­la. Ker­hos­sa käy­mi­nen on monel­le lap­sel­le ainoa sään­nöl­li­nen har­ras­tus ja todel­la tärkeä.

– Täl­lai­nen ker­ho­toi­min­ta on hyvä alku lap­sen aloit­taes­sa har­ras­tus­toi­min­taa, ker­hoon osal­lis­tu­neen lap­sen van­hem­pi kertoo.

Lap­si­per­heis­sä koe­taan, että ker­ho­toi­min­ta lisää yhtei­söl­li­syyt­tä kylällä.

– Kyläl­lä on muu­toin vähän akti­vi­teet­te­ja, joten ker­hot ovat ehdo­ton plus­sa ja ne tuo­vat lap­sil­le ja koko kylän elä­mään vireyt­tä, ker­hoon osal­lis­tu­neen lap­sen van­hem­pi kertoo.

Kun teh­dään asioi­ta yhdes­sä vapaa-ajal­la ja opi­taan tun­te­maan toi­sia muu­ten­kin kuin kou­lus­sa, lisää se luot­ta­mus­ta las­ten ja lap­si­per­hei­den välil­lä ja hel­pot­taa kans­sa­käy­mis­tä. Vai­ku­tuk­set voi­vat olla kau­as­kan­toi­sia ja vai­kut­taa jopa esi­mer­kik­si kou­lu­kiusaa­mi­sen ja syr­jäy­ty­mi­sen ehkäisemiseen.

– Ker­ho­toi­min­ta tukee per­hei­den jak­sa­mis­ta ja hyvin­voin­tia ja se koe­taan posi­tii­vi­se­na asia­na per­hei­den ja las­ten arkea tuke­va­na toi­min­ta­na, Min­na Hern­berg sanoo.

Hut­tu­ky­län ker­ho­toi­min­nas­sa ovat muka­na hie­nol­la taval­la myös kylän nuo­ret. Ker­ho­jen ohjaa­mi­nen tar­jo­aa nuo­ril­le jär­ke­vää vapaa-ajan toi­min­taa. He saa­vat osal­li­suu­den koke­muk­sia yhtei­söl­li­ses­tä toi­min­nas­ta, mah­dol­li­suu­den ensim­mäi­seen työ­paik­kaan, oppi­vat vas­tuun­ot­toa, työ­elä­mä­tai­to­ja ja ryh­män­hal­lin­ta­tai­to­ja sekä ohjaa­ja­na toi­mi­mi­nen voi tukea hei­dän opis­ke­lu­mah­dol­li­suuk­sia tulevaisuudessa.

Ker­ho­ja ja ryh­miä on täl­lä het­kel­lä 11 ja ker­ho­jen orga­ni­soin­ti teh­dään vapaa­eh­tois­työ­nä. Ker­ho­jen mää­rää ei juu­ri nyt Hut­tu­ky­läs­sä pys­ty­tä lisää­mään, mut­ta jat­kos­sa kiin­ni­te­tään huo­mio­ta sii­hen, että ker­ho­jen sisäl­tö vas­tai­si vie­lä­kin parem­min kysyn­tää. On tär­ke­ää, että jokai­sel­le lap­sel­le löy­tyi­si kerhopaikka.

Hern­ber­gin mukaan uusia ohjaa­jia ote­taan sen mukaan, kun enti­siä pois­tuu ja uusil­le ohjaa­jil­le on tar­vet­ta. Täl­lä het­kel­lä kaik­ki ohjaa­jat ovat ylä­kou­lui­käi­siä tai van­hem­pia. Aina­kaan tois­tai­sek­si nuo­ri­so­seu­ra ei ole jär­jes­tä­nyt avoin­ta ja jul­kis­ta hakua vaan nuo­ret ovat ilmais­seet kiin­nos­tuk­sen­sa alkaa ohjaa­jak­si nuo­ri­so­seu­ran ker­ho­toi­min­nas­ta vastaaville.

– Nuo­ret ohjaa­vat ker­ho­ja oman osaa­mi­sen­sa ja tai­to­jen­sa mukaan, aikuis­ten tai­to­ja ei heil­tä voi vaa­tia. Ohjaa­jat kou­lu­te­taan PoPLin kuusi tun­tia kes­tä­väs­sä ker­ho­noh­jaa­jien kou­lu­tuk­ses­sa. Nuo­ret saa­vat tar­vit­taes­sa tukea ohjaa­mi­seen ja hei­hin pide­tään yhteyt­tä sään­nöl­li­ses­ti. Nuo­ril­le mak­se­taan pien­tä palk­kio­ta ker­ho­jen ohjauksesta.

Osal­lis­tu­jien mie­les­tä paras­ta ker­hois­sa on kave­rit ja mie­le­käs teke­mi­nen sekä se, että ker­hois­sa oppii eri­lai­sia tai­to­ja, muun muas­sa lei­po­maan. Las­ten mie­les­tä ker­hois­sa on iloi­nen ja hyvä ilma­pii­ri sekä hyvä ohjaa­jat ja siel­tä saa eri­lai­sia koke­muk­sia. Monen mie­les­tä paras­ta on kave­rit sekä se, että saa liikkua.

Hut­tu­ky­läs­sä ker­ho­ja pidet­tiin syys­kau­del­la 123 ker­taa. Ker­ho­ja ja ryh­miä on yhteen­sä 11 ja nii­hin osal­lis­tui 107 las­ta yhteen­sä 921 ker­taa syk­syn aika­na. Nuo­ria ohjaa­jia on yhteen­sä 17 hen­ki­löä. Ker­hois­sa tans­si­taan, lii­ku­taan, askar­rel­laan ja kokataan.