Yötä Hau­ki­pu­taal­la? – Mik­si­pä ei

Hau­ki­pu­das on tul­lut työ­ku­viois­ta tutuk­si jo muu­ta­man vuo­si­kym­me­nen ajal­ta. Päi­vit­täi­siä käyn­te­jä on siis taka­na aika mon­ta. Toi­si­naan Put­taal­la on tul­lut pii­pah­det­tua vapaa-ajal­la­kin, mut­ta yök­si en muis­ta kos­kaan näi­nä vuo­si­na jää­nee­ni. Tar­vit­tiin siis tämä kum­mal­li­nen aika, että tuli mie­leen­kään viet­tää vii­kon­lop­pu Vir­pi­nie­mes­sä. Nyt sekin on koettu.

Ennen van­haan, siis noin vuo­si sit­ten, oli tapa­na tait­taa tal­vea pie­nel­lä lomal­la jos­sa­kin Euroo­pan kau­pun­ki­koh­tees­sa. Sen jäl­keen kun vii­mein sain rahat pois vii­me kevääl­tä peruun­tu­neel­ta Rans­kan-mat­kal­ta, ei ole mat­ka­kuu­me rii­van­nut. On ollut itse asias­sa hel­po­tus, kun ei ole tar­vin­nut kytä­tä hal­po­ja len­to­ja, miet­tiä hotel­li­vaih­toeh­to­ja ja poh­tia mui­ta matkajärjestelyjä.

Mat­kal­le ei ole ollut ikä­vä ja koti on tun­tu­nut juu­ri oikeal­ta pai­kal­ta niin etä­töi­hin kuin lähi­har­ras­tuk­siin­kin. Nyt sit­ten kui­ten­kin pis­ti sil­mään mah­dol­li­suus viet­tää vii­kon­vaih­de mökil­lä Hau­ki­pu­taal­la. Piti pyö­ri­tel­lä aja­tus­ta ensin omas­sa pääs­sään ennen kuin asi­aa tuli ehdo­tet­tua puo­li­sol­le. Yhdes­sä sit­ten tote­sim­me, että mök­ki­vii­kon­lop­pu lähi­seu­dul­la­han kuu­los­taa aivan lois­ta­val­ta aja­tuk­sel­ta. Sitä se oli myös ihan käy­tän­nös­sä. Vaik­ka ete­lä­suo­ma­lai­set aloit­ti­vat tal­vi­lo­man­sa samaan sys­syyn, niin ei ollut ruuh­kaa meno- eikä paluu­lii­ken­tees­sä. Ei ollut pai­nei­ta käy­dä kat­so­mas­sa näh­tä­vyyk­siä, vaan sai olla ihan vaan mökis­sä. Ulkoi­luun toki oli mai­niot puit­teeet, mut­ta sekin saa­tiin pidet­tyä hyy­tä­vän vii­man takia koh­tuu­des­sa. Kai­ken kaik­ki­aan oikein levol­li­nen ja ren­tout­ta­va viikonloppu.