Valo­kui­tu­liit­ty­män tilaus­lo­ma­ke on avat­tu ylikiiminkiläisille

Kai­ran Kui­tu on avan­nut yli­kii­min­ki­läi­sil­le valo­kui­tu­liit­ty­män tilaus­lo­mak­keen. Yri­tys­ten ja talo­yh­tiöi­den osal­ta liit­ty­mä­vaih­toeh­to­ja on usei­ta ja rat­kai­sut ovat hyvin yksi­löl­li­siä, joten tilaus­lo­mak­keel­la ei vie­lä täs­sä vai­hees­sa sovi­ta liit­ty­män tar­kem­mis­ta yksityiskohdista.

– Kun saam­me tilauk­sen, olem­me suo­raan yhtey­des­sä jokai­seen yri­tyk­seen ja talo­yh­ti­öön, niin voi­daan kat­soa liit­ty­mä­tar­ve koh­teen mukaan. Jokai­nen tilauk­sen jät­tä­jä saa vah­vis­tus­vies­tin tilauk­ses­taan, toi­mi­tus­joh­ta­ja Marin­ne Män­ty­leh­to kertoo.

Kai­ran Kui­tu tavoit­te­lee Yli­kii­min­gis­tä 600 tilaa­jaa, jot­ta raken­ta­mis­hank­kees­sa voi­daan edetä.

– Toden­nä­köi­ses­ti valo­kui­tu­ta­pah­tu­mia kylil­lä voi­daan pitää jo tou­ko­kuun aika­na, joten tie­do­tam­me niis­tä lisää huh­ti­kuun lopulla.

Tilaus­lo­ma­ke on nyt avoin­na ja se löy­tyy osoit­tees­ta https://www.kairankuitu.fi/tilaus-ylikiiminki/