Rust­vil­la tuo väriä Ylikiiminkiin

Eija Ukonmaanaho on onnellinen voidessaan avata myymälän omalle kotikylälle ja hän toivottaa kaikki tervetulleiksi tutustumaan valikoimaan.Eija Ukonmaanaho on onnellinen voidessaan avata myymälän omalle kotikylälle ja hän toivottaa kaikki tervetulleiksi tutustumaan valikoimaan.

Eija Ukon­maa­na­ho haa­vei­li pit­kään yrit­tä­jyy­des­tä ja huo­men­na kes­ki­viik­ko­na on iso päi­vä, kun hänen oma vaa­te­tusa­lan Rust­vil­la-myy­mä­län­sä avaa oven­sa kel­lo 10 Yli­kii­min­gin kyläl­lä. Ukon­maa­na­ho ker­too olleen­sa aina yrit­tä­jä­hen­ki­nen ja tun­ne omas­ta yri­tyk­ses­tä on kas­va­nut vuo­sien saatossa.

– Aiem­min minul­la ei ole ollut roh­keut­ta ryh­tyä yrit­tä­jäk­si, mut­ta nyt on oikea aika. Ompa­han sit­ten kokeil­tu eikä jää har­mit­ta­maan van­ha­na toteut­ta­mat­to­mat unel­mat. Huo­maan myös tyt­tä­res­sä­ni samaa yrit­tä­jyys­hen­ki­syyt­tä, Ukon­maa­na­ho kertoo.

Aiem­min omaa kirp­pu­to­ria Yli­kii­min­gin asu­kas­tu­val­la pitä­nyt yrit­tä­jä halusi vas­ta­ta pai­kal­lis­ten ja mök­ki­läis­ten kysyn­tään. Kirp­pu­to­ria pitäes­sä Ukon­maa­na­ho kuu­li pal­jon toi­vei­ta, että hänen pitäi­si perus­taa oma lii­ke kyläl­le ja sii­tä idea läh­ti elämään.

– Kun enti­nen aptee­kin tila sopi­vas­ti vapau­tui, pää­tin uskal­taa. Sain myös pal­jon tukea lähi­pii­ril­tä ja yrit­tä­ji­nä toi­mi­vil­ta ystäviltäni.

Töi­tä Ukon­maa­na­ho on pais­ki­nut myy­mä­län eteen pal­jon ja yrit­tä­jyys on ollut koko ajan uuden oppi­mis­ta. Kon­tak­tien hank­ki­mi­nen, tava­ran tilaa­mi­nen ja yrit­tä­jyy­den kie­mu­rat täy­tyi ope­tel­la alus­ta alkaen itse. Oulun seu­dun uus­yri­tys­kes­kuk­ses­sa hän kävi kon­sul­toi­mas­sa ammat­ti­lai­sia ja oma tytär on ollut innok­kaa­na auttamassa.

– Tyt­tä­re­ni on vas­tan­nut somis­tuk­ses­ta ja hänel­tä löy­tyy visu­aa­lis­ta sil­mää. Omil­la­ni aloi­tan ja olen ylpeä sii­tä, kuin­ka pal­jon olen oppi­nut. Yrit­tä­jä­kol­le­gat sanoi­vat­kin, että minul­la­han paras mah­dol­li­nen läh­tö­koh­ta ava­ta myy­mä­lä, kos­ka suun­ta on ainoas­taan ylös­päin, Ukon­maa­na­ho naurahtaa.

Kon­tak­tien hank­ki­mi­nen kävi työs­tä ja yrit­tä­jä ker­too saa­neen­sa pal­jon apua saman alan kol­le­goil­ta. Ensin hän tut­ki itse, mil­lai­sia tuot­tei­ta halusi liik­kee­seen ja oli­ko merk­ke­jä mah­dol­lis­ta saa­da jälleenmyyntiin.

– Byro­kra­tia mei­na­si lan­nis­taa, kun tun­tui, että pom­po­tel­tiin sin­ne ja tän­ne, mut­ta sii­tä­kin selvittiin.

Vaat­tei­den ja ken­kien koh­dal­la hän halusi panos­taa laa­jaan koko vali­koi­maan ja värik­käi­den kuo­sien lisäk­si perus­vä­rei­hin ja ajat­to­miin mal­lei­hin. Suu­rin osa vaat­teis­ta tulee Tans­kas­ta ja loput muu­al­ta Euroo­pas­ta, kuten Ita­lias­ta ja Ruot­sis­ta. Yrit­tä­jä lupaa rea­goi­da toi­vei­siin nopeas­ti ja vali­koi­ma on tar­koi­tus pitää moni­puo­li­se­na. Mie­hil­le löy­tyy myös vali­koi­maa niin ylä- ja alao­sis­ta sekä kengistä.

–Tuot­tei­ta tulee uusia vii­koit­tain ja lisäk­si myy­mä­läs­tä löy­tyy vähän sport­ti­sem­paa vaa­tet­ta sekä hius­ko­ris­tei­ta niin lap­sil­le kuin aikuisillekin.

Tule­vai­suut­ta Ukon­maa­na­ho on jo miet­ti­nyt pidem­mäl­le ja mah­dol­li­nen verk­ko­kaup­pa sekä pal­ve­lun ja tuot­tei­den vien­ti esi­mer­kik­si van­hus­ten luok­se, jot­ka eivät pää­se myy­mä­lään, on ollut mie­les­sä. Ideoi­ta nais­ten illois­ta ja eri­lai­siin kesä­tem­pauk­siin yhteis­työs­sä mui­den yrit­tä­jien kans­sa on jo mietitty.

– Oli­si hie­noa, jos tytär pys­tyi­si jos­kus jat­ka­maan liik­keen vetämistä.

Vil­kas­tu­nut kylän­rait­ti ker­too liik­keen kiin­nos­ta­van ohi­kul­ki­joi­ta. Ava­jai­sia juh­li­taan kes­ki­viik­ko­na 15.3. ja lii­ke on avoin­na tiis­tais­ta lau­an­tai­hin. Maa­nan­tait on pyhi­tet­ty asioi­den hoi­toon. Liik­keel­tä löy­tyy nyt myös pai­kal­lis­ten pit­kään toi­vo­ma adres­sin keräys­lis­ta. Ukon­maa­na­ho ker­too, että eten­kin pai­kal­li­nen van­hem­pi väes­tö kai­pa­si tapaa takai­sin kyläl­le, jot­ta jokai­sen ei tar­vit­se yksin lait­taa kuk­ka­lait­tei­ta ja adres­se­ja. Vapaa-aikaa tuo­reel­la yrit­tä­jäl­lä ei juu­ri­kaan ole, mut­ta Kuusa­mos­sa teh­tä­vät puu­hom­mat saa­vat aja­tuk­set muualle.

– Olen todel­la innois­sa­ni ava­jai­sis­ta ja odo­tan pal­jon tule­vaa kesää yrittäjänä.