Jus­si Rämet valit­tiin Poh­jois-Poh­jan­maan maakuntajohtajaksi

Maa­kun­ta­val­tuus­to valit­si maa­kun­ta­joh­ta­jan vir­kaan filo­so­fian mais­te­ri Jus­si Räme­tin. Valin­ta teh­tiin Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta­val­tuus­ton yli­mää­räi­ses­sä kokouk­ses­sa Oulus­sa maanantaina.

Sul­je­tus­sa lip­pu­ää­nes­tyk­ses­sä Jus­si Rämet sai 57 ään­tä ja Tii­na Raja­la 13 ään­tä. Pää­tök­ses­tä äänes­tet­tiin maa­kun­ta­val­tuu­tet­tu Juha Hän­ni­sen esityksestä.

Jus­si Rämet on toi­mi­nut Muhok­sen kun­nan­joh­ta­ja­na vuo­des­ta 2021. Sitä ennen, vuo­des­ta 2012, hän toi­mi Poh­jois-Poh­jan­maan lii­ton suun­nit­te­lu­joh­ta­ja­na. Vuo­si­na 2016–2017 hän oli Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta­joh­ta­jan sijai­se­na, kun Pau­li Har­ju toi­mi maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen muu­tos­joh­ta­ja­na val­tio­va­rain­mi­nis­te­riös­sä. Kes­ki-Poh­jan­maan maa­kun­ta- ja sote-uudis­tuk­sen muu­tos­joh­ta­ja­na Rämet työs­ken­te­li 2018–2019.

Maa­kun­ta­joh­ta­jan vir­ka tuli avoi­mek­si maa­kun­ta­joh­ta­ja Pau­li Har­jun erot­tua viras­ta 1.4. alkaen. Mää­rä­ai­kaan men­nes­sä maa­kun­ta­joh­ta­jan vir­kaan tuli yhteen­sä yksi­tois­ta hakemusta.

Pau­li Har­jun sijai­se­na hel­mi­kuun alus­ta alkaen toi­mi­nut Mar­kus Erk­ki­lä ker­toi val­tuu­te­tuil­le Poh­jois-Poh­jan­maan lii­ton hal­li­tus­oh­jel­ma­ta­voit­tei­den vai­kut­ta­mis­toi­mis­ta. Poh­joi­nen ohjel­ma on poh­joi­sen toi­mi­joi­den yhtei­nen aloi­te val­tio­neu­vos­to­ve­toi­sek­si ohjel­mak­si, joka tulee kir­ja­ta seu­raa­vaan hallitusohjelmaan.

Erk­ki­län mukaan val­tio­neu­vos­to­ta­son ohjel­ma tar­vi­taan, sil­lä kysees­sä on val­tioi­den väli­nen yhteis­työ poh­joi­sen Suo­men, Ruot­sin ja Nor­jan välil­lä. Poh­joi­sen Suo­men elin­voi­man säi­lyt­tä­mi­nen on geo­po­liit­ti­ses­ti tär­ke­ää, ja poh­joi­sen inves­toin­nit ja ener­gia­tuo­tan­to ovat mit­ta­kaa­val­taan kan­sal­li­ses­ti merkittäviä.

Lisäk­si Poh­jois-Poh­jan­maan liit­to on koon­nut yhteen maa­kun­nan kehit­tä­mi­sen kan­nal­ta tär­keät vai­kut­ta­mis­ta­voit­teet hal­li­tus­oh­jel­maan 2023–2026 maa­kun­ta­hal­li­tuk­sen lin­jaus­ten pohjalta.