Tor­pan­mäel­lä aurin­ko ja mak­ka­ra läm­mit­ti laskijoita

Kai-pappa ja Nala-koira olivat lähteneet Kati ja Leevi Hassisen mukaan Torpanmäelle ulkoilemaan.Kai-pappa ja Nala-koira olivat lähteneet Kati ja Leevi Hassisen mukaan Torpanmäelle ulkoilemaan.

Kym­men­kun­ta pak­ka­sas­tet­ta ei tun­tu­nut vii­me tiis­tai­na Tor­pan­mäel­lä, sil­lä kirk­kaal­ta tai­vaal­ta porot­ta­va aurin­ko sekä tar­jo­tut läm­mik­keet läm­mit­ti­vät ulkoi­li­joi­ta. Tor­pan­mä­ki oli kovas­sa käy­tös­sä ja las­ku­vä­li­nei­tä oli eri­lai­sis­ta liu­ku­reis­ta rat­tis­koi­hin ja pulk­kiin. Vaik­ka menoa mäes­sä riit­ti, yhteen­tör­mäyk­sil­tä väl­tyt­tiin ja kaik­ki las­ki­vat sulas­sa sovus­sa. Mäen moni­puo­li­suus hou­kut­te­li monen ikäis­tä las­ki­jaa ja hur­ja­päi­sim­mät las­ki­jat valit­si­vat mäen jyr­kim­män las­ku­koh­dan ja hyp­py­rien puo­lel­la nau­ru rai­kui haus­kois­ta laskuista.

Mäen­las­kun välis­sä oli hyvä käy­dä läm­mit­te­le­mäs­sä kuu­mien mak­ka­roi­den, hedel­mäi­sen kana­kei­ton ja läm­pi­män mehun mer­keis­sä. Hau­ki­pu­taan SPR:n ystä­vä­pal­ve­lui­den ideoi­ma ulkoi­lu­ta­pah­tu­ma oli menes­tys niin jär­jes­tä­jien kuin osal­lis­tu­jien­kin mie­les­tä. Mäen­las­kun ohes­sa tar­jot­tu­ja läm­mik­kei­tä kehut­tiin ja niis­tä sai voi­maa kii­ve­tä uudel­leen ja uudel­leen mäen lael­le. Oulun pii­riin kuu­lu­van Hau­ki­pu­taan SPR:n osas­ton vara­pu­heen­joh­ta­ja Kirs­ti Leh­ti­nen toi toi­sen mak­ka­ra­sat­sin jo ennen kuin tapah­tu­man ensim­mäi­nen tun­ti oli men­nyt. Pii­rin ruo­ka-avun vapaa­eh­toi­set val­mis­ti­vat vii­ti­sen­kym­men­tä lit­raa kana­keit­toa ja mak­ka­raa meni tapah­tu­mis­sa 260 kappaletta.

–Keit­to val­mis­tet­tiin sop­pa­ty­kil­lä kirp­pu­to­rin tilois­sa ja tuo­tiin eris­sä tapah­tu­maan. Läm­min­tä mehua­kin meni vajaat 40 lit­raa. Iso kii­tos kuu­luu kirp­pu­to­ril­la asioi­vil­le ja sin­ne lah­joit­ta­vil­le, sil­lä ilman kirp­pu­to­ril­ta saa­tu­ja tulo­ja emme oli­si voi­neet tapah­tu­maa jär­jes­tää, Leh­ti­nen sanoi.

Mäen­las­kuun jo kerin­neet Kati ja Lee­vi Has­si­nen oli­vat läh­te­neet tapah­tu­maan Kai-papan ja Nala-koi­ran kanssa.

–Seu­raa­vak­si läm­mi­ket­tä ja uudel­leen mäkeen, Has­si­set suunnittelivat.

Vuo­si­kym­me­nen SPR:n toi­min­nas­sa muka­na ollut Mai­ja Moi­la­nen ker­toi tapah­tu­man idean syn­ty­neen, kun he miet­ti­vät ystä­vä­toi­mi­kun­nan kans­sa perin­teis­ten ystä­vän­päi­vä­kah­vien aikaan, mitä mui­ta tapah­tu­mia alu­eel­la voi­si jär­jes­tää paikallisille. 

–Halusim­me tar­jo­ta nyt las­ten hiih­to­lo­man aika­na per­heil­le sel­lais­ta muka­vaa yhdes­sä­oloa- ja teke­mis­tä, mikä ei vaa­ti­si mat­kus­ta­mis­ta tai talou­del­lis­ta panos­ta­mis­ta, Moi­la­nen kertoi.

Vapaa­eh­toi­sia pai­kal­la oli yli kym­me­nen ja myös Oulun pii­ri­toi­mis­tol­ta oli tul­tu pai­kal­le esit­te­le­mään toi­min­taa ja jär­jes­tä­mään arvon­taa. Moi­la­nen toi­mii myös itse ystä­vä­toi­min­nan vapaa­eh­toi­se­na ystä­vä­nä. Toi­min­taan kai­vat­tai­siin myös lisää vapaaehtoisia.

–Kol­men tun­nin mit­tai­sel­ta ystä­vä­kurs­sil­ta saa hyvät eväät alkuun ja mukaan toi­min­taan pää­see hel­pos­ti mukaan otta­mal­la vain roh­keas­ti yhteyt­tä, Moi­la­nen lisäsi.

Molem­mat Leh­ti­nen ja Moi­la­nen ker­toi­vat ole­van­sa muka­na vil­pit­tö­mäs­ti aut­ta­mi­sen­ha­lus­ta. Moi­la­nen toimii 

–Kyl­lä­hän täs­sä on paras­ta se, kun voi aut­taa ja näkee ihmis­ten tule­van iloi­sek­si esi­mer­kik­si juu­ri täl­lai­sis­ta tapah­tu­mis­ta, Leh­ti­nen tiivisti.