Pal­ve­lu­ver­kos­ta kysy­tään näke­myk­siä ja mie­li­pi­tei­tä – Useat Ran­ta­poh­jan alu­een kou­lut lakkautuslistalla

Rantapohjan alueen kyläkouluista usea on taas lakkautusuhan alla. Ylikylän koululla Kiimingissä pidettiin jo vuoden 2018 maaliskuussa tilaisuus, jossa oli kyläläisiä ja valtuutettuja sekä virkamiesten edustaja keskustelemassa koulun lakkautusaikeista. Koulujen lakkautusuhka on väijynyt kylien yllä jo pitkään. (Arkistokuva: Teea Tunturi)Rantapohjan alueen kyläkouluista usea on taas lakkautusuhan alla. Ylikylän koululla Kiimingissä pidettiin jo vuoden 2018 maaliskuussa tilaisuus, jossa oli kyläläisiä ja valtuutettuja sekä virkamiesten edustaja keskustelemassa koulun lakkautusaikeista. Koulujen lakkautusuhka on väijynyt kylien yllä jo pitkään. (Arkistokuva: Teea Tunturi)

Oulun kau­pun­ki ajaa täl­lä het­kel­lä Keis­kan yksi­kön lak­kaut­ta­mis­ta Hau­ki­pu­taal­ta, Tirin­ky­län kou­lun ja Yli­ky­län sivu­kou­lun lak­kaut­ta­mis­ta Kii­min­gis­tä, Tak­ku­ran­nan yksi­kön lak­kaut­ta­mis­ta Kel­los­ta sekä San­gin­suun ja Pik­ka­ra­lan kou­lu­jen lak­kaut­ta­mis­ta. Lak­kaut­ta­mi­sia perus­tel­laan pää­asias­sa sääs­töil­lä ja raken­nus­ten tule­vil­la kor­jaus­tar­peil­la. Useat näis­tä kou­luis­ta ovat olleet kau­pun­gin lak­kau­tus­lis­tal­la jo aiem­min­kin, mut­ta lak­kau­tuk­sia ei ole toteu­tet­tu. Vas­tus­tus kylil­lä on voimakasta.

Monet eri van­hem­pai­nyh­dis­tyk­set ja kyläyh­dis­tyk­set ovat yhdis­tä­neet voi­man­sa näyt­tääk­seen viran­hal­ti­joil­le ja päät­tä­jil­le, miten elin­kel­poi­sia kou­lut ovat ja miten suu­ri mer­ki­tys niil­lä on pait­si oman kylän mut­ta myös koko kau­pun­gin veto- ja pitovoimaan.

Pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­siin liit­ty­vä vai­ku­tus­ten arvioin­ti on käyn­nis­sä. Arvioin­ti­työ­tä var­ten kerä­tään kun­ta­lais­ten, ja eri­tyi­ses­ti huol­ta­jien, näke­myk­siä ja mie­li­pi­tei­tä pal­ve­lu­verk­ko­tar­kas­te­luun liit­ty­vää pää­tök­sen­te­koa var­ten. Kyse­ly on avoin­na 13. –26.3.2023 osoit­tees­sa: https://zef.fi/s/sjjrvxrx/

Keis­kan, Tak­ku­ran­nan, Tirin­ky­län, Yli­ky­län, Pik­ka­ra­lan, Läm­sän­jär­ven, San­gin­suun ja Kui­va­so­jan kou­lu­yk­si­köi­tä kos­ke­va verk­ko­ky­se­ly käyn­nis­tyi eilen. Edel­lä mai­nit­tu­jen kou­lu­jen huol­ta­jat saa­vat tie­don kyse­lys­tä Wil­man kaut­ta. Las­ten näke­myk­siä näis­sä kah­dek­sas­sa kou­lu­yk­si­kös­sä on kuul­tu jo aikai­sem­min vii­kol­la 9.

Vas­taa­mi­sa­jan pää­tyt­tyä alu­eel­li­ses­ti koo­tut monia­lai­set ryh­mät arvioi­vat vaih­toeh­to­ja saa­tu­jen näke­mys­ten ja ole­mas­sa ole­vien tie­to­jen poh­jal­ta. Sivis­tys­lau­ta­kun­ta käsit­te­lee pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­set 25.4. kokouk­ses­saan. Kau­pun­gin­val­tuus­to päät­tää pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­sis­tä 19.6. Pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­siin liit­ty­vä mate­ri­aa­li koo­taan kau­pun­gin verk­ko­si­vuil­le: www.ouka.fi/palveluverkko