Reki­ky­läs­sä ja Vesa­las­sa kokeil­laan aurauk­sen yhtei­su­rak­kaa – Monet eivät tie­dä, että aurauk­set eivät tal­vel­la jat­ku totut­tuun tapaan

Vepsällä järjestetyssä iltakahvi- ja tietilaisuudessa monet ylikiiminkiläiset kyselivät myös sen perään, miksi kiinteistöveroa maksetaan, jos siitä saatava hyöty ei näy missään. Paikalla olleet olivat todella huolissaan siitä, miten monien käy tulevana talvena aurausten kanssa.(kuva: Helena Ollaketo)

Yksi­tyis­tei­den var­sien ihmi­sil­le tuli hätä, kun kau­pun­ki päät­ti vii­me huh­ti­kuus­sa aurausa­vus­tuk­sen lak­kaut­ta­mi­ses­ta. Tosin moni ei edel­leen­kään tie­dä, että muu­tos kos­kee jo tule­vaa tal­vea ja koh­ta alkaa olla myö­häis­tä saa­da auraus­asiat kun­toon.

– Aiem­min yksi­tyis­tei­den aurauk­set toi­mi­vat niin, että kau­pun­ki pyy­si ura­koit­si­joil­ta tar­jouk­set, valit­si niit­ten perus­teel­la ura­koit­si­jan ja aurauk­set tuli­vat hoi­det­tua yhdel­lä sopi­muk­sel­la. Nyt jokai­sen tie­kun­nan tai yksi­tyis­tien var­rel­la asu­van pitää kil­pai­lut­taa oman tien­pät­kän­sä ja vali­ta ura­koit­si­ja. Tämä on han­ka­laa sekä tie­o­sak­kail­le että ura­koit­si­joil­le, yli­kii­min­ki­läi­nen yksi­tyis­tien osa­kas Mir­jam Lehen­ka­ri ker­too.

Yli­kii­min­gin Reki­ky­län ja Vesa­lan asuk­kaat löi­vät hynt­tyyt yhteen ja alkoi­vat poh­tia, voi­si­vat­ko teh­dä asian hyväk­si jotain. Kool­le kut­sut­tiin yksi­tyis­tei­den var­sien asuk­kai­ta ja ensim­mäi­seen tapaa­mi­seen tuli­kin yli 30 ihmis­tä. Pää­dyt­tiin aurauk­sen yhtei­su­rak­kaan.

– Siel­lä sovim­me, että kerääm­me yhtei­su­rak­kaan haluk­kai­den tie­dot. Noin 30 yksi­tyis­tie­tä ilmoit­tau­tui yhtei­seen tar­jous­pyyn­töön. Mukaan läh­ti yksi­tyis­tei­tä myös Hut­tu­ky­län puo­lel­ta Kii­min­gis­tä. Tämän vii­kon maa­nan­tai­na lai­toim­me tar­jous­pyyn­nöt mene­mään.

Käy­tän­nös­sä yhtei­su­rak­ka toi­mii niin, että mukaan läh­te­vät kylä­läi­set teke­vät yhden yhtei­sen tar­jous­pyyn­nön, mut­ta sit­ten jokai­nen tie­kun­ta tai yksi­tyis­tien var­ren asu­kas tekee itse sopi­muk­sen yhdes­sä vali­tun ura­koit­si­jan kans­sa.

– Ongel­ma täs­sä on ollut tavoi­tet­ta­vuu­des­sa; miten saa­da tie­to yhtei­ses­tä tekeil­lä ole­vas­ta urak­ka­tar­jous­pyyn­nös­tä kai­kil­le auraus­ta tar­vit­se­vil­le yksi­tyis­tei­den osak­kail­le. Kau­pun­gil­ta on koi­tet­tu saa­da apua, mut­ta siel­tä ei yhteis­työ­ha­lua ole juu­ri­kaan löy­ty­nyt.

Tal­vi tuo muka­naan iso­ja ongel­mia

Auli Saa­ri­jär­vi ja Kai­su Pöys­kö ker­to­vat, että ilman ver­kos­toi­tu­mis­ta tal­vi­kun­nos­sa­pi­toa on vai­kea saa­da ollen­kaan, saa­ti koh­tuul­li­sin kus­tan­nuk­sin.

– On toden­nä­köis­tä, että täl­lä aika­tau­lul­la kaik­ki eivät ehdi saa­da auraus­ta. Miten toi­mi­taan, jos tiel­le ei saa­da auraus­ta, Pöys­kö kysyy.

– Var­sin­kin pie­net tiet ovat han­ka­las­sa ase­mas­sa. Mitä pitem­pi tie­kun­nan oma tie on, sitä parem­mas­sa ase­mas­sa kiin­teis­tö­no­mis­ta­jat ovat. Alu­een pit­kien tie­kun­tien osak­kail­la ei ole kiin­nos­tus­ta osal­lis­tua yhtei­sau­raus­hank­kee­seen, kos­ka ne pys­ty­vät sopi­maan itsel­leen hyvän tar­jouk­sen suo­raan ura­koit­si­jan kans­sa, Auli Saa­ri­jär­vi sanoo.

Yhtei­sau­raus­ryh­mäs­sä on herän­nyt myös huo­li ikäih­mi­sis­tä, jot­ka ovat vaa­ras­sa jää­dä ilman auraus­ta tie­don­puut­teen vuok­si.

– Kuka hei­dän aurauk­sis­taan huo­leh­tii, Saa­ri­jär­vi kysyy.

 

Vii­me per­jan­tai­na noin sata yli­kii­min­ki­läis­tä kokoon­tui Vep­sän enti­sel­le kou­lul­le kes­kus­te­le­maan yksi­tyis­tie­asiois­ta ja sii­tä, että mit­ta on tul­lut täy­teen kau­pun­gin auraus­ten loput­tua. Asuk­kaat kes­kus­te­li­vat Vep­säl­lä hal­lin­to­kan­te­lus­ta, joka ollaan teke­mäs­sä poru­kal­la, kos­ka hei­dän näke­myk­sen­sä mukaan kau­pun­gin vir­ka­mie­het esit­te­li­jöi­nä ovat teh­neet vir­heen asian käsit­te­lys­sä ja aurauk­sen lopet­ta­mi­sen perus­te­luis­sa.

Veli Kois­ti­nen ker­too, että todel­la monel­le tuli yllä­tyk­se­nä se, että aurauk­set eivät jat­ku­kaan tut­tuun mal­liin, vaan asial­le tar­vit­see­kin nyt itse teh­dä jotain. Kois­ti­nen uskoo, että tal­vi tuo tul­les­saan suu­ria ongel­mia.

–Perus­tim­me eri kylien kes­ken työ­ryh­män, joka poh­tii nyt muun muas­sa sitä, miten saa­daan yhteys kau­pun­gin suun­taan sii­tä, että jon­kin­lai­nen siir­ty­mä­ai­ka pitää asias­sa olla ja aurauk­set sen aika­na hoi­de­taan joten­kin kau­pun­gin toi­mes­ta.

Asuk­kaat nos­ta­vat esiin myös huo­len­sa ura­koit­si­jois­ta, jot­ka ovat yksi­tyis­tei­den kans­sa samas­sa venees­sä.

– Heil­lä on kal­liit lait­teet, osal­la työn­te­ki­jöi­tä ja kun­non ura­koi­ta pitäi­si saa­da, Pöys­kö sanoo.

Toteu­tuu­ko lain tavoi­te?

Uuden lain kes­kei­nen tavoi­te on muun muas­sa se, että yksi­tyis­tiet säi­lyi­si­vät parem­mas­sa kun­nos­sa, kun vas­tuu niis­tä oli­si asuk­kail­la itsel­lään. Samal­la tie­kun­nis­ta tuli­si aktii­vi­sem­pia ja ammat­ti­mai­sem­pia.

Suo­men Tie­yh­dis­tys ry:n esiin nos­ta­ma pel­ko puo­les­taan kos­kee sitä, että tie­kun­nat jää­vät ilman kau­pun­kien tukea, jol­loin osa teis­tä jää koko­naan hoi­ta­mat­ta.

Kun­nos­sa­pi­toa­vus­tuk­se­na myön­net­ty tal­vi­au­raus toteu­tet­tiin Oulun kau­pun­gin alu­eel­la vie­lä vii­me tal­ve­na noin 250 tie­kun­nal­le, ja avus­tet­ta­vien tie­kun­ta­tei­den yhteis­pi­tuus on ollut noin 460 kilo­met­riä. Kau­pun­ki avus­ti tal­vi­au­raa­mal­la myös yksi­tyi­sel­le kiin­teis­töl­le joh­ta­via omia kul­ku­tei­tä, joi­ta oli yhteen­sä noin 260 kilo­met­riä. Aurausa­vus­tet­ta­vien tei­den yhteis­pi­tuus oli noin 720 kilo­met­riä.

Laki­uu­dis­tuk­sen myö­tä kun­nos­sa­pi­toa­vus­tuk­sen pii­ris­tä pois­tui tämä noin 260 kilo­met­riä yksi­tyis­tei­tä, jot­ka eivät ole tie­kun­ta­tei­tä. Näis­tä arviol­ta noin puo­let on kau­pun­gin mukaan sel­lai­sia tei­tä, joil­le tie­kun­ta voi­daan perus­taa maan­mit­taus­lai­tok­sen toi­mi­tuk­ses­sa tai uuden lain mukai­ses­ti osak­kai­den kes­ken pidet­tä­väs­sä tie­kun­nan perus­ta­mis­ko­kouk­ses­sa.

Aurausa­vus­tus nyt

• Oulun Kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti 15.4 2019 päi­vit­tää aurauk­sen avus­ta­mi­sen uuden lain mukai­sek­si ja muut­ti kun­nos­sa­pi­don avus­tus­muo­don työl­lä (auraus) avus­ta­mi­ses­ta rahal­li­sek­si avus­ta­mi­sek­si. Näin tie­kun­nat jär­jes­tä­vät itse kesä- ja tal­vi­kun­nos­sa­pi­don halu­maan­sa laa­tu­ta­soon. Omien piha­tei­den ja tie­kun­nat­to­mien tei­den kun­nos­sa­pi­to on omis­ta­jien ja tie­tä tar­vit­se­vien vas­tuul­la, ne eivät saa avus­tus­ta.

• Kau­pun­ki mak­saa yksi­tyis­teil­le hake­mus­ten perus­teel­la avus­tus­ta aurauk­siin. Kun­nos­sa­pi­don ensim­mäi­nen rahal­li­nen avus­tus on vuo­den 2019 mää­rä­ra­has­ta jäl­jel­le jää­nyt osuus, kun sii­tä on vähen­net­ty alku­vuo­den avus­tuk­sen mää­rä.

• Avus­tus­ta voi saa­da 30.9.2019 men­nes­sä hake­muk­sen jät­tä­nyt tie­kun­ta, kun­han se on perus­tet­tu ja rekis­te­röi­ty samaan päi­vään men­nes­sä.

• Vuo­des­ta 2020 alkaen uudet avus­tus­ha­ke­muk­set on toi­mi­tet­ta­va kau­pun­gil­le 30.4 men­nes­sä. Vuon­na 2019 jäte­tyt avus­tus­ha­ke­muk­set uusi­taan toi­mit­ta­mal­la kau­pun­gil­le tie­kun­nan vii­mei­sen kokouk­sen pöy­tä­kir­ja ja meno­sel­vi­tys edel­li­sel­tä vuo­del­ta 30.4. men­nes­sä.