Sot­ke­mis­vil­li­tys saa­nut uusia ikä­viä piir­tei­tä

Kuka tai ket­kä töh­ri­vät auto­jen kyl­kiä, raken­nus­ten sei­niä ja bus­si­py­säk­ke­jä?

Tätä ihme­tel­lään Hau­ki­pu­taal­la ja laa­jem­min­kin Oulun alu­eel­la. Kysee­na­lai­set “tai­de­teok­set” ovat ehkä saa­vut­ta­neet teki­jän kai­paa­maa huo­mio­ta, mut­ta laa­jaa suut­tu­mus­ta ja vihas­tus­ta hei­dän kes­kuu­des­saan, joi­den omai­suut­ta on jou­tu­nut vahin­gon­teon koh­teek­si.

Asuk­kaat ovat val­pas­tu­neet ja toi­vee­na on, että teki­jät saa­daan kiin­ni ja vas­tuuseen. Pin­to­jen puh­dis­ta­mi­nen on ison työn taka­na ja aiheut­taa kus­tan­nuk­sia — niis­tä kor­vaus­vas­tuu lan­ke­aa lop­pu­pe­lis­sä vahin­gon­te­ki­jäl­le.

Töher­ryk­siä on teh­ty kaut­ta aiko­jen, mut­ta tänä syk­sy­nä vahin­gon­teot ovat saa­neet uute­na piir­tee­nä nii­den koh­dis­tues­sa enem­män ja jär­jes­tel­mäl­li­sem­min yksi­tyi­seen omai­suu­teen. Auto­jen kyl­kiä on sprei­jat­tu park­ki­pai­koil­la ja auto­ka­tok­sis­sa eri puo­lil­la Hau­ki­pu­das­ta, aina­kin San­ta­hol­mal­la, kir­kon­ky­läs­sä, Anna­lan­kan­kaal­la ja Kivi­nie­mes­sä.

Kivi­nie­mes­sä sprei­maa­li on suhis­sut kesäs­tä läh­tien ja tapauk­sia on poik­keuk­sel­li­sen run­saas­ti. Hau­ki­pu­das-Oulu -väliä van­haa nelos­tie­tä kul­ke­vat ovat myös huo­man­neet bus­si­py­säk­kien saa­mat uudet kysee­na­lai­set ilmeet.

– Sot­ke­mi­nen on koh­dis­tu­nut enem­män yksi­tyis­ten omai­suu­teen ja näky­vim­mil­le pai­koil­le, kun taval­li­sim­min on sot­ket­tu on ali­kul­ku­käy­tä­viä, säh­kö­kaap­pe­ja tai muu­ten vähän syr­jäi­sem­piä jul­ki­sia tilo­ja, tote­aa riko­sy­li­kons­taa­pe­li Irme­li Kor­ho­nen. Hän toi­mii tut­kin­nan­joh­ta­ja­na Oulun polii­sis­sa ja sel­vit­tää nuor­ten teke­miä rikok­sia.

Eri­koi­sem­paa on myös Kivi­nie­meen kes­kit­ty­nyt laa­jem­pi vahin­gon­te­ko­jen rypäs.

Irme­li Kor­ho­sen mukaan polii­sin tut­kin­ta ete­nee tapaus­ten sel­vit­tä­mi­sek­si ja hän uskoo, että teki­jät saa­daan kiin­ni, vas­tuuseen teois­ta ja kor­vaa­maan vahin­got.

Sot­ke­mis­ta­pauk­set luo­ki­tel­laan nimik­keil­tään vahin­gon­teoik­si tai tör­keik­si vahin­gon­teoik­si.

Mar­tin­nie­mes­sä oli jo kevääl­lä ongel­mia kun kou­lul­la ja sen ympä­ris­tös­sä teh­tiin ilki­val­taa ja sot­ket­tiin paik­ko­ja. Myös pai­kal­li­sen lei­po­mon taka­pi­han sei­nää töh­rit­tiin.

Vaik­ka tilan­ne rau­ho­uit­tui, ilmes­tyi kou­lun vie­rei­sen päi­vä­ko­din ikku­na­na haka­ris­ti ja muu­ta­kin ilki­val­taa on alu­eel­la teh­ty.

Vih­jei­tä ja riko­sil­moi­tuk­sia

Oulun polii­si pyy­si vii­me vii­kol­la anta­mas­saan tie­dot­tees­saan ylei­söl­tä vih­jei­tä teki­jöis­tä. Polii­sin mukaan tiet­ty­jen töher­rys­ten teki­jöik­si epäil­lään samo­ja hen­ki­löi­tä, mut­ta myös muut töh­ry­jen teki­jät kiin­nos­ta­vat polii­sia.

Polii­si tie­dot­ti, että eri­lai­sia kiin­tei­tä raken­tei­ta on sot­ket­tu kesän ja syk­syn aika­na ympä­ri Oulua. Myös moot­to­ri­tien uut­ta meluai­taa on töher­rel­ty. Aiheu­te­tut vahin­got ovat usei­ta tuhan­sia euro­ja, ja teki­jät on saa­ta­va vas­tuuseen kor­vaa­maan vahin­got.

Vahin­gon­te­ko­ja kos­ke­vat havain­not ja vih­jeet voi ilmoit­taa Oulun polii­sin vih­je­pu­he­li­meen p. 0295 416 194 tai säh­kö­pos­tiin: vihjeet.oulu@poliisi.fi

“Haka­ris­ti auton kyl­jes­sä ei ollut kiva näky”

Kivi­nie­me­läi­nen Kari Hata­ja oli Hau­ki­pu­taan kes­kus­tas­sa käy­mäs­sä, kun hän läh­ties­sään havait­si talon park­ki­pai­kal­la olleen auton­sa kyl­jes­sä val­koi­set sot­kut.

– Luu­lin ensik­si, että ovat­pa lokit teh­neet pahaa jäl­keä. Mut­ta ei, suu­rek­si jär­ky­tyk­sek­si auton kyl­ki oli sprei­jat­tu, eikä niin kival­la mer­kil­lä.

Kari Hata­ja teki sot­kuis­ta riko­sil­moi­tuk­sen ja liit­ti mukaan myös valo­ku­van, kuten hän­tä neu­vot­tiin.

Saman­lai­sia merk­ke­jä oli suih­ku­tet­tu vii­me vii­kon lopul­la useam­mas­sa pai­kas­sa par­kis­sa ollee­seen autoon ja raken­nuk­siin Hau­ki­pu­taal­la. Kivi­nie­mes­sä on teh­ty laa­ja­mit­tai­ses­ti ilki­val­taa koko kesän ajan.

– Olen asu­nut näis­sä mai­se­mis­sa 42 vuot­ta, eikä vas­taa­vaa ole aiem­min ollut, hän har­mit­te­lee.

Hata­ja kuten muut­kin ihmi­set, joi­den kans­sa hän on aihees­ta kes­kus­tel­lut tai joi­den omai­suus on jou­tu­nut ilki­val­lan koh­teek­si, toi­vo­vat sot­ke­mi­sen lop­pu­van ja teki­jöi­den jou­tu­mis­ta vas­tuuseen.

– Hyvä, että aina­kin Kivi­nie­mes­sä oli yhdes­sä pai­kas­sa val­von­ta­ka­me­ra ja todis­tet­ta­vaa kuvaa on saa­tu.

Kari Hata­ja teki auton­sa sot­ke­mi­ses­ta riko­sil­moi­tuk­sen ja lähet­ti polii­sin pyyn­nös­tä myös valo­ku­van.

– Eivät­hän poli­sit­kaan ennä­tä joka paik­kaan kaik­kia sot­ku­ja kat­so­maan.

Hata­ja ker­too, että hänel­lä itsel­lään on van­ha auto ja hän puh­dis­ti auto­no­ven itse spa­ry­maa­lin puh­dis­tuk­seen tar­koi­te­tul­la aineel­la. Hink­kaa­mi­seen meni hyvin­kin pari tun­tia ja aineet mak­soi­vat kymp­pe­jä.

– Itsel­lä ei ole autol­le sel­lais­ta vakuu­tus­ta, joka kat­tai­si täl­lai­sen vahin­gon­teon, ja oma­vas­tuu oli­si kui­ten­kin pitä­nyt mak­saa, vaik­ka vakuu­tus oli­si ollut­kin, hän poh­tii.