Jää­lin kou­lu­lai­set etusi­vun kim­pus­sa

Osa Jää­lin kou­lun vii­den­nen luo­kan oppi­lais­ta osal­lis­tuu tänä syk­sy­nä Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lu­jen väli­seen yhteis­työ­hön. Oppi­laat kir­joit­ta­vat vuo­rol­laan jut­tu­ja nuor­ten pals­tal­le Rant­sik­kaan.

Ennen kir­joi­tus­työn aloit­ta­mis­ta jää­li­läi­set sukel­si­vat toi­mit­ta­jan työ­hön ja leh­ti­ta­lon maa­il­maan toi­mit­ta­ja­vie­rai­lun yhtey­des­sä. Vie­rai­lun aika­na tutus­tut­tiin leh­tiin sekä jutun kir­joit­ta­mi­seen ja teh­tiin Ran­ta­poh­jan etusi­vu­ja uusik­si.