Raus­teel Yli­kii­min­gis­tä maailmanmarkkinoille

Aiem­min kul­je­tusa­lan yrit­tä­jä­nä työs­ken­nel­lyt yli­kii­min­ki­läi­nen Samu Rau­tiai­nen perus­ti vuon­na 2015 Raus­teel Oy:n. Perus­ta­mi­sen taus­tal­la oli mie­hen havain­to sii­tä, että kuor­ma-autois­ta ja rekois­ta varas­te­taan suu­ret mää­rät polt­toai­net­ta vuo­si­ta­sol­la, eikä ongel­maan ollut ole­mas­sa mitään todel­la toi­mi­vaa rat­kai­sua. Lukit­ta­vat kor­kit on help­po rik­koa, samoin kuin käy­tös­sä ylei­ses­ti ole­vat alu­mii­ni­tan­kit. – Haluan rat­koa etee­ni tule­via ongel­mia ja niin­pä aloin… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus