Seik­kai­lua Perä­me­ren huudeilla

Miesten kilpasarjan voittajajoukkueen Free-Adventuren Hannu Ojalla, Juhani Tolosella ja Tuomas Säilyllä on kova urheilutausta: ampumahiihtoa, hiihtoa ja kestävyyslajeja. Matkan varrella sattui pyörän rengasrikko ja kovimmalta koetukselta tuntui lopuksi Virpiniemen hyppytorniin kiipeäminen.

Perä­me­ri Chal­len­ge ‑seik­kai­lu­ki­sa käy­tiin hie­nois­sa olo­suh­teis­sa ja aurin­koi­ses­sa sääs­sä Hau­ki­pu­taal­la vii­me vii­kon­lop­pu­na. Kysees­sä oli vii­des seik­kai­lu­ki­sa, joka on syn­ty­nyt kol­mi­kon Heik­ki Gre­ke­län, Juk­ka Tien­haa­ran ja Joni Jääs­ke­läi­sen rak­kau­des­ta lajiin. Aiem­min kisa on käy­ty Kärk­käi­nen Chal­len­ge ‑nimel­lä Iin ja Yli-Iin suunnalla.

Jäl­leen oli­vat jär­jes­tä­jät kek­si­neet vaih­te­le­via ja vaa­ti­via reit­te­jä ja ras­te­ja, jois­ta kil­pai­li­jat jou­tui­vat suo­riu­tu­maan hyvän kun­non ja kek­se­liäi­syy­den­kin avul­la. Erot kil­pa­sar­jo­jen jouk­kuei­den välil­lä jouk­kuei­den jäi­vät hyvin pieniksi.

Seka­sar­jan (mie­het ja nai­set, kil­pa­sar­ja) voi­ton tai­si rat­kais­ta Team1­Li­fe-jouk­ku­een idea Kali­me­no­jan ylit­tä­mi­ses­tä tie­tys­tä koh­das­ta, arve­li Juk­ka Maaninka.

Rei­tit kul­ki­vat akse­lil­la Jatu­li, Vir­pi­nie­mi, Kali­men­ky­lä, Hämeen­jär­vi ja Oulun torinranta.

Kysy­myk­seen pelot­ti­vat­ko kar­hut tai muut mah­dol­li­set pedot, Jan­ne Läm­sä vas­taa nauraen:

– Kyl­lä punk­ke­ja pitää pelä­tä enem­män kuin kar­hu­ja. Nyt on punk­ki­tar­kas­tus paikallaan!

Nais­ten ja mies­ten kil­pa­sar­jan (seka­sar­ja) voit­ta­ja­jouk­kue ja kak­ko­sek­si tul­leen Hiil­to­mie­het-jouk­ku­een jäse­net kehui­vat seik­kai­lu­päi­vän sää­tä ja olo­suh­tei­ta. Vuo­den takai­seen keliin ver­rat­tu­na nyt oli läm­min­tä ja aurin­ko­kin pais­toi. Kos­kaan ei voi olla lii­an läm­min­tä, sil­lä seik­kai­lu­ki­saan kuu­luu myös vesio­suuk­sia ja kamp­peet usein kastuvat.

Kii­peä­mis­tä ja sup­pai­lua

Vir­pi­nie­mes­sä sijait­se­val­la maa­lia­lu­eel­la oli lau­an­tai-ilta­na tyy­ty­väi­siä kisaa­jia. Koke­muk­sia vaih­det­tiin: monil­le haas­ta­vin­ta oli kii­peä­mi­nen Vir­pi­nie­men hyp­py­ri­mä­keen. Reit­tiin kuu­lui juok­sua, pyö­räi­lyä, Sup-lau­tai­lua torin­ran­nas­sa Oulus­sa, rul­la­luis­te­lua ja tehtävärasteja.

Ensim­mäis­tä ker­taa seik­kai­lu­ki­saan osal­lis­tu­neet Lii­sa Jur­mu ja Hen­na Hin­ku­la tyk­kä­si­vät koke­muk­ses­ta niin pal­jon, että aiko­vat osal­lis­tua seik­kai­lu­ki­saan jat­kos­sa­kin. Nai­sil­la kului kun­to­sar­jan mat­kan tait­ta­mi­seen vajaat kol­me tun­tia ja he sijoit­tui­vat kahdeksanneksi.

– Pää­tet­tiin ilmoit­tau­tua ex-tem­po­re mukaan, kun luet­tiin kisas­ta leh­des­tä, ker­too kah­den nai­sen tii­mi “Lip­pa ja Hene”.

Pyö­räi­lyä har­ras­ta­vat nai­set koki­vat suun­nis­tuso­suu­den haas­ta­vim­mak­si, kuten myös rul­la­luis­te­lun. Hei­dän mie­les­tä oli muka­va kisa­ta tii­mi­nä, kun toi­sel­ta saa tar­vit­taes­sa tsemp­piä ja vah­vis­tus­ta sil­le, ollaan­ko nyt kar­tal­la! Hie­non seik­kai­lu­ki­sa­päi­vän jäl­keen nai­set aikoi­vat läh­teä kotiin sau­naan ja syö­mään — mie­het odot­ti­vat siel­lä gril­lai­lu­jen mer­keis­sä. Osa poru­kas­ta sau­noi ja söi Vir­pi­nie­mes­sä. Joku suun­nit­te­li poik­kea­mis­ta illan mit­taan toril­le, toi­nen arve­li illan mene­vän las­ten­hoi­don merkeissä.

Myös jär­jes­tä­jät oli­vat tyy­ty­väi­siä kisa­päi­vään. Joni Jääs­ke­läi­nen ker­toi, että pain­opis­te on muut­tu­nut har­ras­te- ja kun­to­sar­joi­hin, jois­sa jouk­kuei­den mää­rä on lisääntynyt.

– Jos har­ras­taa aktii­vi­ses­ti lii­kun­taa, niin var­mas­ti pys­tyy osal­lis­tu­maan har­ras­te- ja kun­to­sar­joi­hin, roh­kai­see Jääskeläinen.

Poi­min­to­ja tuloksista:

Mie­het kil­pa­sar­ja: 10 tun­tia, muka­na 3 jouk­kuet­ta, voit­ta­ja Free Adven­tu­re: Han­nu Oja, Juha­ni Tolo­nen ja Tuo­mas Säi­ly. Aika 8.31:31

Kil­pa­sar­ja: seka­jouk­ku­eet: 10 tun­tia, muka­na 3 jouk­kuet­ta, voit­ta­ja Team1Life: Juk­ka Maa­nin­ka, Johan­na Yrjän­heik­ki ja Jan­ne Läm­sä. Aika: 8.55:10

Har­ras­te­sar­ja: 6 tun­tia, muka­na 13 jouk­kuet­ta, voit­ta­ja Paksumahat:Kai Oja­la, Kau­ko Hei­ni­kos­ki ja Veli-Mat­ti Nis­ka­nen. Aika: 4.48:26

Kun­to­sar­ja: 4 tun­tia, muka­na 10 jouk­kuet­ta, voit­ta­ja Jumi: Pet­ri Saa­ri­jär­vi, Mikael Blom­back. Aika: 2.19:00

Lisää tulok­sia ja tun­nel­mia löy­tyy Perä­me­ri Chal­len­gen nettisivuilta.

Noin 9 tun­nin vaa­ti­va seik­kai­lu-urak­ka ohi! Maa­lis­sa Vir­pi­nie­men nurt­sil­la rin­ta rin­nan kil­pa­sar­jan (seka­sar­ja, mie­het ja nai­set) voit­ta­ja Team1­Li­fe-jouk­kue: Juk­ka Maa­nin­ka, Johan­na Yrjän­heik­ki ja Jan­ne Läm­sä sekä pie­nel­lä erol­la kak­ko­sek­si tul­lut Hiil­to­mie­het: Teho Peet­su, Ilk­ka Nur­mi­nen ja Kati Vehmas.

Hau­ki­pu­taa­lai­nen Lii­sa Jur­mu (vas.) ja iiläi­nen Hen­na Hin­ku­la innos­tui­vat kisas­ta niin, että aiko­vat osal­lis­tua vastakin.