Oulun vara­ve­si­han­ke tyr­mä­tään eri suun­nis­ta

Viinivaaran alueen luontoarvot ja lajiston säilyminen puhuttivat ELY-keskuksen ylitarkastaja Iiro Ikosta ja Pöyry Oy:n asiantuntija Hanna Sandqvistia Isohetteellä maastokatselmuksen aikaan edelliskeväänä. Varsinais-Suomen ELY-keskus antoi yhteysviranomaisena lausunnon, joka ei puolla luvan myöntämistä Oulun Veden varavesihankkeelle.

Met­sä­hal­li­tus, naa­pu­ri­kun­nat Uta­jär­vi ja Pudas­jär­vi, Kii­min­ki­joen kalas­tusa­lue ja muut alu­een osa­kas­kun­nat ja yhdis­tyk­set, Timo­sen yhteis­met­sä, Oulun­kaa­ren ympä­ris­tö­toi­mi sekä yhteys­vi­ran­omai­se­na toi­mi­va Var­si­nais-Suo­men ELY-kes­kus eivät puol­la luvan myön­tä­mis­tä Oulun Veden poh­ja­ve­si­hank­keel­le Vii­ni­vaa­ran ja Käl­väs­vaa­ran alu­eel­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus