MuRu-han­ke on päi­vän piris­tys ja antaa uusia eväi­tä keittiöön

Sirkka Kallio-Hietikko ja Elma Inkala uunijuureksia kuorimassa. He kertovat, että iän myötä ravintoon on tärkeä kiinnittää erityistä huomiota.Sirkka Kallio-Hietikko ja Elma Inkala uunijuureksia kuorimassa. He kertovat, että iän myötä ravintoon on tärkeä kiinnittää erityistä huomiota.

Yli­kii­min­gin seu­ra­kun­ta­ko­din keit­tiös­sä käy hyö­ri­nä. Elma Inka­la, Tuu­la Rehu, Yrjö Vep­sä, Han­nu Hie­tik­ko ja Sirk­ka Kal­lio-Hie­tik­ko kok­kaa­vat uuni­loh­ta, uuni­juu­rek­sia, salaat­tia ja pan­nacot­taa. Kaik­ki teke­vät osan­sa, puhe sori­see ja ohjei­ta lue­taan. Uunin teh­des­sä teh­tä­vän­sä kate­taan pöy­tä, jot­ta pääs­tään yhdes­sä her­kut­te­le­maan osin uusil­la­kin mauil­la. On käyn­nis­sä Oulun Seu­dun Muis­tiyh­dis­tys Ry:n Muis­ti ja Ruo­ka ‑ryh­mä, joka on tar­koi­tet­tu muis­ti­sai­raan hen­ki­lön ja hänen lähei­sen­sä osal­li­suu­den, hyvin­voin­nin ja toi­min­ta­ky­vyn edis­tä­mi­seen ravit­se­muk­seen keskittyen. 

Yli­kii­min­ki­läi­set ovat pääs­seet kok­kai­le­maan tänä vuon­na MuRu-ryh­mäs­sä jo muu­ta­man ker­ran. Aiem­pien ker­to­jen opit ja ruu­at ovat jää­neet mie­leen. Her­kul­lis­ta pro­teii­ni­rah­kaa on val­mis­tet­tu koto­na­kin ja ohjet­ta jaet­tu tutuil­le. Myös lins­si­keit­to on yllät­tä­nyt her­kul­li­suu­del­laan. Kok­kaa­mi­sen lisäk­si ryh­mäs­sä jae­taan tär­keä­tä tie­toa ravit­se­muk­seen liit­tyen. Aihei­na ovat olleet muun muas­sa pro­teii­nit ja rasvat.

– Tämä on haus­kaa, on kiva, kun saa yhdes­sä teh­dä ja syö­dä. Aina tääl­tä saa jotain uut­ta oppia ja vink­kiä omaan keit­ti­öön, Sirk­ka Kal­lio-Hie­tik­ko tote­aa pork­ka­noi­ta pilkkoessaan. 

Hänen mukaan­sa mie­hen muis­ti­sai­rau­den myö­tä ruo­kaan on pitä­nyt alkaa kiin­nit­tää yhä enem­män huo­mio­ta. Vaih­te­lua ruo­ka­va­lioon on etsit­ty yhä enemmän.

Elma Inka­la ker­too, että yksin asu­val­le ryh­mä on päi­vän piris­tys. Jut­tu- ja ruo­ka­seu­raa­kin on samal­la tar­jol­la. Nais­ten mukaan jo se, että saa olla teke­mi­si­sis­sä nuor­ten ohjaa­jien kans­sa on virkistävää.

– Samal­la kun tääl­lä teh­dään ruo­kaa, alka­vat van­hat­kin ohjeet tul­la uudes­taan mie­leen, Tuu­la Rehu sanoo. 

Ryh­män mie­het Yrjö Vep­sä ja Han­nu Hie­tik­ko pää­si­vät ryh­mäs­sä uuni­lo­hen kimp­puun. Han­nu Hie­tik­ko tote­si, että koto­na hän pysyy taval­li­ses­ti pois­sa keit­tiös­tä. Vep­sä ker­toi, että kai­ken­lai­nen teke­mi­nen on muka­vaa ja lohen lait­ta­mi­nen tut­tua puuhaa.

– Sinap­pia en ole kyl­lä aiem­min loheen lait­ta­nut, Vep­sä naureskeli. 

Yli­kii­min­gin MuRu-ryh­mä on suun­nat­tu paris­kun­nil­le ja yksin asu­vil­le. Pate­nie­mes­sä on par­hail­laan käyn­nis­sä vas­taa­va, mie­so­mai­sil­le suun­nat­tu ryh­mä. Aiem­min ryh­miä on ollut Iis­sä, Hai­luo­dos­sa, Vaa­las­sa ja Utajärvellä. 

MuRu-han­ke kes­tää vuo­teen 2024 saak­ka. Sen työn­te­ki­jöi­nä ovat muis­ti­asian­tun­ti­ja Miia Kam­mo­nen ja ravit­se­mus­asian­tun­ti­ja Ella Paluk­ka.

– Hank­keen tavoit­tee­na on muis­ti­per­hei­den tuke­mi­nen. MuRu-ryh­män lisäk­si kou­lu­tam­me myös alan opis­ke­li­joi­ta ja ammat­ti­lai­sia, Miia Kam­mo­nen kertoo. 

Hank­keen toi­min­ta on tar­koi­tet­tu muis­ti­sai­rau­den alku- ja kes­ki­vai­hees­sa ole­vil­le hen­ki­löil­le sekä hei­dän lähei­sil­leen yhdes­sä ja erik­seen. Sen aika­na kehi­te­tään muis­ti­sai­raan ja lähei­sen ravit­se­mus­ta tuke­va toi­min­ta­mal­li, jota koh­de­ryh­män lisäk­si voi­vat hyö­dyn­tää muis­ti- ja ravit­se­mus­työ­tä teke­vät ammat­ti­lai­set sekä yhteisöt.