Kir­jas­to­hank­keen asu­kas­ti­lai­suus jär­jes­te­tään myö­hem­min talvella

Havainnekuva Ylikiimingin uudesta kirjastosta. Toisin kuin Rantapohjassa 14.11. kerrottiin, Ylikiimingin kirjastohankkeesta ei järjestetä kaikille avointa asukastilaisuutta tiistaina 21.11. (Kuva: Kanttia2)Havainnekuva Ylikiimingin uudesta kirjastosta. Toisin kuin Rantapohjassa 14.11. kerrottiin, Ylikiimingin kirjastohankkeesta ei järjestetä kaikille avointa asukastilaisuutta tiistaina 21.11. (Kuva: Kanttia2)

Toi­sin kuin Ran­ta­poh­jas­sa 14.11. ker­rot­tiin, Yli­kii­min­gin kir­jas­to­hank­kees­ta ei jär­jes­te­tä kai­kil­le avoin­ta asu­kas­ti­lai­suut­ta tiis­tai­na 21.11. Han­ke­työ­ryh­mä ker­too, että sil­le tutus­tu­mis­mie­les­sä 21.11. jär­jes­tet­tä­vä tilai­suus ei ole tar­koi­tet­tu ylei­söl­le, mut­ta hank­keen esit­te­ly- ja kuu­le­mis­ti­lai­suus jär­jes­te­tään myö­hem­min ensi vuo­den alkupuolella.

Vir­heel­lis­tä tie­toa tapah­tu­mas­ta on jaet­tu myös ilmoi­tus­tau­luil­la Yli­kii­min­gis­sä. Asu­kas­ti­lai­suu­des­ta ja sen jär­jes­tä­mi­sa­jan­koh­das­ta ilmoi­te­taan myö­hem­min tarkemmin.

Yli­kii­min­kiin on jo noin kol­men vuo­den ajan ollut suun­nit­teil­la uusi kir­jas­to­ra­ken­nus van­han kor­vaa­jak­si, mut­ta han­ke on ollut pää­tök­sen­teon rat­tais­sa odot­ta­mas­sa kau­pun­gin inves­toin­ti­pää­tös­tä ja hank­keen lopul­lis­ta muotoa.

Uuden kir­jas­ton ja sen laa­jen­nus­osan yhtey­teen ollaan siir­tä­mäs­sä Yli­kii­min­gis­sä nuo­ri­so­ti­lat, Oulu10 sekä kun­to­sa­li. Uusi talo on tar­koi­tus raken­taa van­han kir­jas­to­ta­lon pai­kal­le. Syy­nä uuden raken­nuk­sen suun­nit­te­luun on van­han kir­jas­ton kor­kea kor­jausas­te. Han­ke on herät­tä­nyt Yli­kii­min­gis­sä­kin monen­lai­sia mie­li­pi­tei­tä, sil­lä suun­ni­tel­tu­jen tilo­jen kapa­si­tee­tin ei usko­ta riit­tä­vän kai­kil­le sin­ne suun­ni­tel­luil­le toiminnoille.