Hau­ki­pu­taan urhei­lu­paik­ko­jen raken­ta­mi­nen ete­nee vaiheittain

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus lin­ja­si talous­ar­vio­ko­kouk­ses­saan vii­me vii­kol­la yksi­mie­li­ses­ti, että nykyi­sen kes­kusur­hei­lu­ken­tän kor­vaa­va urhei­lu­paik­ka­ra­ken­ta­mi­nen toteu­te­taan hajau­te­tul­la mal­lil­la. Val­tuus­ton talous­ar­vio­kä­sit­te­lyn jäl­keen suun­ni­tel­mat ete­ne­vät lau­ta­kun­taan ja viran­hal­ti­joil­le valmisteltavaksi.

– Yhtei­nen tah­to­ti­la on esi­tet­ty ja tätä läh­de­tään edis­tä­mään, kom­men­toi Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Mir­ja Veh­ka­pe­rä.

Lii­kun­ta­pai­kat raken­ne­taan hajau­te­tul­la mal­lil­la. Nii­den on pal­vel­ta­va Veh­ka­pe­rän mukaan kou­lu­lii­kun­nas­ta aina kil­paur­hei­luun asti.

– Uskon viran­hal­ti­joi­den hake­van uusia toteu­tus­vaih­toeh­to­ja päät­tä­jil­le pun­ta­roi­ta­vak­si. Urhei­luseu­rat ja käyt­tä­jät on otet­ta­va tii­viis­ti suun­nit­te­luun mukaan.

Lii­kun­ta­paik­ko­ja kos­ke­vis­sa suun­ni­tel­mis­sa ede­tään sit­ten hyvinvointi‑, kult­tuu­ri- ja lii­kun­ta­lau­ta­kun­nan kaut­ta ja mikä­li tar­vi­taan kaa­va­tar­kas­te­lua, mukaan tule­vat muut­kin toimielimet.

Raken­net­ta­vi­na ja kun­nos­tet­ta­vi­na paik­ka­vaih­toeh­toi­na ovat aiem­min olleet esil­lä uute­na Jatu­lin itä­puo­li­nen alue sekä kun­nos­tet­ta­vi­na ja paran­net­ta­vi­na koh­tei­na Hau­ki­pu­taan yhte­näis­kou­lun vie­rei­nen kent­tä sekä Län­si­tuu­len urheilualue.

– Jat­kos­sa toteu­tus teh­tä­neen vai­heit­tain. Ensi vuo­del­le on varat­tu 2 mil­joo­naa euroa ja suun­ni­tel­mien tar­ken­net­tua kat­so­taan lisä­mää­rä­ra­ho­jen tar­ve, tote­aa Vehkaperä.

Talous­ar­vio­kä­sit­te­ly jat­kuu kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa 27.11. ja talous­ar­vio­ää­nes­tyk­set ja lop­pu­kä­sit­te­ly val­tuus­tol­la on 11.12.