Kai­ran Kui­tu tavoit­te­lee verk­koa koko Yli­kii­min­gin alueelle

Kai­ran Kui­tu Oy:n valo­kui­tu­han­ke Yli­kii­min­gis­sä on lähet­tä­nyt alus­ta­vas­ti hank­kees­ta kiin­nos­tuk­sen­sa ilmais­seil­le vies­tin, jos­sa se ker­too hank­kees­taan tar­kem­min. Sel­vi­tys­vai­heen aika­na kerä­tään valo­kui­tu­liit­ty­mäs­tä kiin­nos­tu­nei­den asuk­kai­den, yri­tys­ten yhdis­tys­ten sekä vapaa-ajan asuk­kai­den tietoja.

– Jokai­nen ilmoi­tus lisää meil­le kar­tal­le mer­kin, min­kä kaut­ta ver­kon raken­ne ja laa­juus alkaa muo­dos­tua. Kai­ran Kui­dun tavoit­tee­na on, että verk­ko saa­tai­siin raken­net­tua koko enti­sen Yli­kii­min­gin kun­nan alu­eel­le, kuten olem­me teh­neet myös Pudas­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la. Samoin tavoit­tee­na on, että liit­ty­mä oli­si saman­hin­tai­nen kai­kil­le, oli­pa tilaa­ja sit­ten Vesa­las­sa tai Vep­sän kyläl­lä, Kai­ran Kui­dun toi­mi­tus­joh­ta­ja Marian­ne Män­ty­leh­to kertoo.

Yli­kii­min­gin sel­vi­tys­työn tavoit­tee­na on kerä­tä riit­tä­vä mää­rä kiin­nos­tu­nei­ta, min­kä poh­jal­ta teh­dään verk­ko­suun­ni­tel­ma ja raken­ta­mi­sen kus­tan­nusar­vio. Kiin­nos­tu­nei­den mää­rän sel­vit­tyä voi­daan myös tar­ken­taa liit­ty­män hinta-arviota.

– Tavoit­tee­na on, että liit­ty­mis­mak­su saa­daan niin alas, että mah­dol­li­sim­man moni voi liit­ty­män tila­ta. Täl­löin ei puhu­ta lähel­le­kään 1000 euron liit­ty­mis­mak­sus­ta, Män­ty­leh­to kertoo.

Yli­kii­min­gin alu­een raken­ta­mi­seen on mah­dol­lis­ta hakea jul­kis­ta tukea, mikä näkyy myös liit­ty­mien lopul­li­ses­sa hin­nas­sa. Esi­mer­kik­si Hau­ki­pu­das ja Yli­kii­min­ki ovat siten eri­lai­ses­sa tilan­tees­sa eikä hin­noit­te­lua voi ver­ra­ta keskenään.

Jos valo­kui­tu­verk­koon halu­aa liit­tyä jos­kus myö­hem­min, raken­ta­mis­hank­keen jäl­keen, Kai­ran Kui­tu Oy hin­noit­te­lee liit­ty­män­sä raken­net­ta­van mat­kan mukai­ses­ti ja oma­ko­ti­ta­lo­jen hin­nat vaih­te­le­vat sen mukaan noin 1 000 – 2 000 euroon, jos liit­ty­mä­mat­ka ei ole yli 150 met­riä. Liit­ty­mä kan­nat­taa Män­ty­leh­don mukaan ehdot­to­mas­ti tila­ta raken­ta­mis­vai­hees­sa, jol­loin hin­ta on mer­kit­tä­väs­ti alhai­sem­pi. Liit­ty­mis­mak­su on sitä alhai­sem­pi, mitä useam­pi liit­ty­män lopul­ta tilaa.

Nyt tär­kein­tä on tavoit­taa yli­kii­min­ki­läi­set mah­dol­li­sim­man laajasti.

– Tie­do­tam­me kui­tu­hank­kees­ta Ran­ta­poh­jas­sa, tuom­me tei­den var­sil­le mai­nos­kylt­te­jä ja toki pide­tään mah­dol­li­suuk­sien mukaan valo­kui­tuil­to­ja kylil­lä. Avaam­me sel­vi­tys­työl­le oman Face­book sivun, jos­sa tie­do­tam­me ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta ja jaam­me tie­toa valo­kui­dun eduista.