Yli-Iis­sä teh­dään töi­tä lin­ja-auto­vuo­ron palaut­ta­mi­sek­si

Yli-iiläiset toivovat, että Kiimingin ja Yli-Iin välille saataisiin edes yksi linja-autovuoro. (Arkisto: Teea Tunturi)Yli-iiläiset toivovat, että Kiimingin ja Yli-Iin välille saataisiin edes yksi linja-autovuoro. (Arkisto: Teea Tunturi)

Syk­sy vei tul­les­saan Yli-Iin ja Kii­min­gin väli­sen lin­ja-auto­vuo­ron, jon­ka alu­een asuk­kaat koke­vat itsel­leen erit­täin tar­peel­li­sek­si. Niin­pä kylä­läi­set yhdes­sä kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Ris­to Päk­ki­län kans­sa ovat ryh­ty­neet toi­meen vuo­ron palaut­ta­mi­sek­si. – Olem­me kysel­leet esi­mer­kik­si opis­ke­li­joil­ta ja työs­sä­käy­vil­tä, mil­lai­sia läh­tö- ja paluu­ai­ko­ja he tar­vit­se­vat, jot­ta lin­jaa voi­tai­siin raken­taa tar­peen poh­jal­le, ker­too Yli-Iin suur­alu­een asu­ka­sil­to­jen puheen­joh­ta­ja Juha Lah­ti­nen. Toi­veis­sa oli­si…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus