Yli-Iin paloa­se­ma sai uut­ta kalustoa

Yli-iiläi­set ovat hie­rais­seet sil­mi­ään vähin­tään kah­des­ti, sil­lä kyläl­lä on alka­nut uuden paloau­ton lisäk­si liik­kua myös pelas­tus­lai­tok­sen ambu­lans­sil­ta näyt­tä­vä auto. Enti­nen ambu­lans­si on siir­ret­ty Yli-Iihin paloa­se­man ensi­vas­teyk­si­kön (EVY) autok­si, jol­la yksik­kö pää­see ket­te­räm­min pai­kal­le tur­vaa­maan yli-iiläis­ten hen­keä ja ter­veyt­tä. Tämä nimen­omai­nen auto on Yli-Iis­sä vain kesään saak­ka, jon­ka jäl­keen sen kor­vaa pelas­tus­lai­tok­sen tut­tu puna­vä­ri­nen mie­his­tön­kul­je­tusau­to, jolla… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus