Valo­kui­tua sel­vi­te­tään nyt Yli-Iin alueelle

Iisi­ver­kon ja Iin Ener­gian sel­vi­tys- ja tie­do­tus­han­ke Valo­kui­tua Yli-Iin alu­eel­le! on han­ke, jon­ka tavoit­tee­na on kun­ta­lais­ten, yri­tys­ten sekä myös jul­ki­sen ja kol­man­nen sek­to­rin toi­mi­joi­den tie­dot­ta­mi­nen ja tule­vai­suu­den tieto­liikennetarpeiden sel­vit­tä­mi­nen Yli-Iin alueella.

Han­ke jär­jes­tää vir­tu­aa­li­sen Valo­kui­tuin­fon Iisi­verk­ko Yli-iin Face­book-sivul­la tiis­tai­na 20.4. kel­lo 17.30, jos­sa voi esit­tää kysy­myk­siä valo­kui­tuun liit­tyen asiantuntijoillemme.

Hank­keel­le on jul­kais­tu oma sivu osoit­tee­seen www.iisiverkko.fi/yli-ii. Sivuil­ta voi vara­ta omaan kotiin­sa valokuituliittymän.