Nuo­ri­so­ti­lat ja Poh­jois-Poh­jan­maan museo avataan

Koro­na­ra­joi­tuk­sia pure­taan Oulus­sa vähi­tel­len. Oulun kau­pun­gin nuo­ri­so­ti­lat ava­taan tiis­tai­na 20.4. alkaen ja Poh­jois-Poh­jan­maan museo 21.4. Muil­ta osin rajoi­tuk­set ja suo­si­tuk­set pysy­vät voi­mas­sa 2.5. saak­ka. Muut kult­tuu­ri­lai­tok­set pysy­vät sul­jet­tu­na. Kir­jas­tot, Busi­ness­A­se­ma ja kau­pun­gin asioin­ti­pis­teet pal­ve­le­vat rajoitetusti.

Uima­hal­lit ja kau­pun­gin lii­kun­ta­paik­ko­ja pide­tään auki las­ten ja nuor­ten har­ras­tus­toi­min­taan, tera­pia- ja kun­tou­tus­ryh­mil­le, lähet­teel­lä kun­tou­tuk­seen tule­vil­le, lii­kun­ta-avus­ta­ja­kor­tin omaa­vil­le sekä kil­paur­hei­li­joil­le. Kun­to­sa­lit ja uima­hal­lit ovat avoin­na myös 65 vuot­ta täyt­tä­neil­le. Muil­le tilat pysy­vät sul­jet­tui­na aina­kin 2.5. asti. Oulun kau­pun­ki ei jär­jes­tä yli 10 hen­gen tilaisuuksia.

Alle 18-vuo­tiai­den ryh­mä­har­ras­tuk­set voi­vat jat­kua. Perus­kou­lut ja toi­sen asteen oppi­lai­tok­set (lukiot ja amma­til­li­set oppi­lai­tok­set) ovat Oulus­sa nor­maa­lis­ti lähiopetuksessa.