Oulu Sin­fo­nian Kama­ri­muusi­kot Kie­ri­kis­sä lauantaina

Oulu Sin­fo­nian Kama­ri­muusi­koi­den syys­kuun kama­ri­kon­sert­tien ohjel­man molem­mat sävel­tä­jät Brahms ja Vaug­han Wil­liams ovat elä­män­sä eri vai­heis­sa sitou­tu­neet ja omis­tau­tu­neet kan­san­musiik­ki­ko­koel­mien käyt­töön sävel­lyk­sis­sään. He vai­kut­ti­vat kon­sert­ti­tie­dot­teen mukaan roman­tii­kan aika­kau­den rajoil­la, joi­ta he venyt­tä­vät molem­piin suun­tiin ihail­len vah­vas­ti aiem­paa muo­to-oppia ja tyy­liä. Samal­la he suun­ta­si­vat kat­seen vah­vas­ti nyky­ai­kaan­sa, jos­sa he joh­don­mu­kai­ses­ti ja itse­näi­ses­ti kehit­ti­vät omaa sävel­lyk­sel­lis­tä kutsumustaan.

Kama­ri­kon­ser­tis­sa juh­li­taan englan­ti­lai­sen musii­kin ään­tä ilmen­tä­vän kuu­lui­san sävel­tä­jän Ralph Vaug­han Wil­liam­sin 150-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vää esit­tä­mäl­lä hänen pia­no­kvin­tet­ton­sa c‑molli. Kap­pa­lees­sa voi pai­koin ais­tia Brahm­sin lei­ju­van läsnäolon.

Kama­ri­kon­sert­ti kuul­laan lau­an­tai­na 24.9. klo 15 Kie­ri­kis­sä ja seu­raa­va­na päi­vä­nä klo 15 Tulind­ber­gin salis­sa. Kon­ser­tit toteut­taa yhteis­työs­sä Oulu Sin­fo­nian Kama­ri­muusi­kot, Oulu Sin­fo­nia sekä Val­veen kau­pun­gin­osa­kult­tuu­ri. Kon­sert­tei­hin on vapaa pääsy.