Nuo­ret nuk­ku­vat lii­an vähän

Kirjoittajan mielestä nuorten pitäisi saada riittävästi unta.Kirjoittajan mielestä nuorten pitäisi saada riittävästi unta.

Ennen nukuin mel­kein joka aamu lii­an pit­kään, mut­ta nyt kun menen aiem­min nuk­ku­maan, olen huo­man­nut, että opis­ke­lu on pal­jon hel­pom­paa ja muka­vam­paa. Nume­ro­ni para­ni­vat heti, eikä aina väsyt­tä­nyt niin pal­jon. Olen myös huo­man­nut, että monet luok­ka­lai­se­ni ovat kou­lu­päi­vän aika­na todel­la väsy­nei­tä, ja he myös ker­to­vat nuk­ku­neen­sa mones­ti alle seit­se­män­kin tuntia.

Mie­les­tä­ni van­hem­pien pitäi­si yhdes­sä las­ten kans­sa sopia jokin yhtei­nen nuk­ku­maan­me­noai­ka, jota kaik­ki nou­dat­tai­si­vat. Nuor­ten kan­nat­tai­si itse­kin miet­tiä, kan­nat­taa­ko joka ilta val­voa niin pit­kään. MLL:n sivuil­la kir­joi­te­taan: “Mur­ro­si­käi­nen nuo­ri tar­vit­see yös­sä unta noin 10 tun­tia. Unen­tar­ve ei mur­ro­siäs­sä vähe­ne, mut­ta hor­mo­nien vai­ku­tuk­ses­ta nukah­ta­mi­sa­jan­koh­ta voi siir­tyä myö­hem­mäk­si”. Tämän takia nuo­ren kan­nat­tai­si yrit­tää men­nä nuk­ku­maan hyvis­sä ajoin. Puhe­lin­kin kan­nat­tai­si jät­tää sän­gys­tä pois ja lukea vaik­ka­pa kir­jaa. Timo Par­to­nen (THL) kir­joit­taa: “Yöunen pituus ei vält­tä­mät­tä ker­ro yöunen laa­dus­ta eli sii­tä, miten hyvin yöuni vir­kis­tää. Hyvän laa­tui­nen yöuni sisäl­tää eri vai­hei­ta esi­mer­kik­si tork­ku­ti­la, perus­u­ni, vil­keu­ni ja valvetila”.

Uni­ryt­mi ei sai­si muut­tua lii­kaa vii­kon­lo­pun aika­na lii­kaa, jo kah­den tun­nin ero on huo­no. Uni­lii­ton mukaan nuo­ren kan­nat­tai­si rau­hoit­tua illal­la ja siir­tää huo­let huo­mi­seen. Myös­kään pit­kiä päi­vä­unia ei suo­si­tel­la, kos­ka se voi siir­tää illal­la nukah­ta­mis­ta. Aamui­sin kan­nat­tai­si nous­ta samaan aikaan riip­pu­mat­ta yöunen pituu­des­ta. Pit­kät yöunet ovat pal­jon liik­ku­val­le nuo­rel­le todel­la tär­keät, jot­ta lihak­set saa­vat palautua.

Huo­leh­ti­kaa, nuo­ret, siis riit­tä­väs­tä unen saan­nis­ta. Se on teil­le hyväksi.

Elias Ruot­sa­lai­nen 8A, Yli-Ii