Kota­se­län tuu­li­voi­ma-asia lautakunnassa

Ilma­tar Ener­gy Oy on hake­nut Oulun kau­pun­gil­ta tuu­li­voi­mao­say­leis­kaa­van laa­din­nan käyn­nis­tä­mis­tä Yli-Iin Kota­se­län alu­eel­le. Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta käsit­te­lee asi­aa kokouk­ses­saan tänään. Esi­tyk­se­nä kokouk­ses­sa on, että hake­muk­sen mukai­sen osay­leis­kaa­van laa­din­ta käynnistetään.

Noin 3 200 heh­taa­rin suu­rui­nen han­kea­lue koos­tuu enin­tään noin 20 tuu­li­voi­ma­las­ta. Alue sijoit­tuu Yli-Iin taa­ja­man ete­lä­puo­lel­le Kii­min­gin­tien lähei­syy­teen. Alu­een raken­ta­mi­nen voi­si alkaa alus­ta­vas­ti vuon­na 2026. Tavoit­teen mukaan tuu­li­voi­ma­lat oli­si­vat sil­loin tuo­tan­nos­sa vuon­na 2026–2027.

Kokous antaa tänään lausun­ton­sa myös Yli-Iin Kyn­kään­suon tuu­li- ja aurin­ko­voi­ma-alu­een YVA-ohjel­mas­ta. Alus­ta­vas­ti lau­ta­kun­ta ottaa lausun­nois­sa kan­taa esi­mer­kik­si Yli-Iin alu­een tämän het­ki­siin lukui­siin tuu­li­voi­ma­hank­kei­siin ja nii­den yhteisvaikutuksiin.