Koko per­heen tapah­tu­ma ja kau­ka­lo­pal­lo­tur­naus Yli-Iissä

Yli-Ii Cupin 10-vuo­tis­juh­laa vie­te­tään lau­an­tai­na 25.2. har­ras­te­sar­jan otte­luil­la koko per­heen ulkoi­lu­ta­pah­tu­man mer­keis­sä. Tur­nauk­sen ava­jai­set ovat kel­lo 13. Päi­vän aika­na kou­lun piha­pii­ris­sä on kau­ka­lo­pal­lo-otte­lui­den lisäk­si tar­jol­la poroa­je­lua, mah­dol­li­suus tutus­tua Poh­juk­kao­jan maas­to­pyö­rä­reit­tiin ja her­ku­tel­la 8.-luokkalaisten kios­kis­sa. Osal­lis­tu­jien ja ylei­sön kes­ken on arvon­taa. Tur­nauk­sen finaa­li pela­taan lau­an­tai­na illal­la kel­lo 20 aikaan.

– Yli-Iin Nase­van legen­dat puke­vat tapah­tu­man kun­niak­si 15 vuo­den tauon jäl­keen peli­kamp­peet takai­sin pääl­le jouk­ku­eel­la YIN Ori­gi­nal, ker­too Yli-Ii Cupin kan­ta­viin voi­miin kuu­lu­va Aap­po Räi­hä.

Muka­na on jäl­leen mak­si­mi­mää­rä jouk­kuei­ta, yhteen­sä 17. Kent­tä­mes­ta­ri Juha Päk­ki­lä on teh­nyt har­tia­voi­min ennak­ko­val­mis­te­lu­ja, min­kä ansios­ta jää kes­tää var­muu­del­la kovan­kin rasi­tuk­sen aamus­ta iltaan.

Har­ras­te­sar­jan hui­pen­tu­ma­na sen mes­ta­ri nousee aina seu­raa­val­le vuo­del­le kil­pa­sar­jaan, joka pela­taan sun­nun­tai­na Uta­jär­vel­lä jää­hal­lis­sa. Kil­pa­sar­jas­sa pela­taan puo­les­taan jum­bo­fi­naa­li, jon­ka hävin­nyt pelaa seu­raa­va­na vuon­na harrastesarjassa.

– Tuo­ma­rio­sas­to on maa­il­man­luok­kaa, kun Oulun ero­tuo­ma­ri­ker­hon ammat­ti­tuo­ma­rit Rein ja Rin­ne vihel­tä­vät molem­mis­sa sar­jois­sa. Kil­pa­sar­jan nousi­ja­jouk­ku­ee­na näh­dään vii­me vuo­den har­ras­te­mes­ta­ri KK-far­mi, sanoo Räihä.

Har­ras­te­sar­jan tulo­kas­jouk­kuei­ta ovat tänä vuon­na nuo­ri­so­jouk­ku­eet HC Räp­pi­vä­ki ja nuo­re­kas Hönä­pal­lo sekä paluu­muut­ta­jat RKP ja Työukot.

– YIN Ori­gi­na­lin kap­tee­ni­na näh­dään yli-iiläi­nen pesä­pal­lo­le­gen­da Jari ”Kon­go” Yli­pah­ka­la. Kuja­Jus­sit Specia­lis­sa­kin näh­dään aina­kin kol­men legen­dan paluu peli­ken­til­le sekä myös uusia debytantteja.

Kil­pa­sar­jan mes­ta­ruut­ta puo­lus­taa iiläis­läh­töi­nen Reyk­ja­vik. Kovim­pia haas­ta­jia ennak­koon ovat vii­me vuo­den hopea­mi­ta­lis­ti IKP sekä prons­si­mi­ta­lis­ti HC Osa­lo, mut­ta jokai­sel­la kil­pa­sar­ja­po­ru­kal­la, monin­ker­tai­nen mes­ta­ri Töt­te­rö mukaan lukien, on täy­si mah­dol­li­suus pai­nel­la pää­tyyn asti. Har­ras­te­sar­jan ennak­ko­suo­si­kin viit­taa ase­tel­laan jäl­leen Hau­ki­pu­taal­ta saa­pu­vien Jöys­sien kuin myös kil­pa­sar­jas­ta pudon­neen pudas­jär­ve­läi­sen Työ­uk­ko­jen harteille.

Lisää tur­nausin­foa ja pus­ka­ra­dion kuu­mim­mat pelaa­ja­uu­ti­set sekä GM-haas­tat­te­lut löy­dät Face­boo­kis­ta tapah­tu­ma­ni­mel­lä “Yli-Ii CUP 2023 10v juh­la­tur­naus”. Kil­pa­sar­jan Finaa­lin strii­maa Mat­ti Tol­ja­mo Youtube-livenä.

– Har­ras­te­sar­jan finaa­leis­sa pysyy vie­lä arvoi­tuk­se­na, saa­puu­ko itse legen­daa­ri­nen Bar­ta­ve­ge pai­kal­le, joten var­muu­den vuok­si kan­nat­taa saa­pua pai­kan pääl­le kisa­ky­lään seu­raa­man mat­sit live­nä, Aap­po Räi­hä hehkuttaa.