Kie­ri­kis­sä­kin kuvat­tu doku­ment­ti valmistui

Kierikin väki pääsi viime kesänä osallistumaan Evijärven kunnan tilaamaan dokumenttifilmiin. (Kuva: Järviseudun ensimmäiset talonpojat –video)Kierikin väki pääsi viime kesänä osallistumaan Evijärven kunnan tilaamaan dokumenttifilmiin. (Kuva: Järviseudun ensimmäiset talonpojat –video)

Kie­ri­kis­sä kuvat­tiin vii­me elo­kuus­sa Evi­jär­ven kun­nan tilaa­ma “Jär­vi­seu­dun ensim­mäi­set talon­po­jat” –doku­ment­ti­fil­min kivi­kausio­sio. Kie­ri­kis­tä ker­ro­taan, että nyt dra­ma­ti­soi­tu, juon­ta­ja­ve­toi­nen doku­ment­tie­lo­ku­va on val­mis ja löy­tyy You­Tu­bes­ta osoit­tees­ta https://youtu.be/FUuLJaVj9qo sekä myös hakusa­nal­la Väinöntalo.

Jär­vi­seu­dun erä­mail­la on asut­tu jo meso­liit­ti­sel­la kivi­kau­del­la noin 7000 vuot­ta sit­ten. Kiin­teä, nyky­ai­kaan jat­ku­nut talon­poi­kai­sa­su­tus alkoi vakiin­tua alu­eel­le kes­kia­jal­la tai vii­meis­tään 1500-luvun alus­sa, kun jär­vien ran­noil­le aset­tui kyrö­läi­siä, sata­kun­ta­lai­sia ja hämä­läi­siä talon­poi­kia sekä Poh­jan­maan ran­ni­kol­le 1200- ja 1300-luvuil­la muut­ta­nei­ta ruot­sa­lai­sia uudisasukkaita.

Elo­ku­vas­sa käy­dään lävit­se Jär­vi­seu­dun (Ala­jär­vi, Evi­jär­vi, Lap­pa­jär­vi, Soi­ni, Vim­pe­li sekä Jär­vi­seu­dus­ta irtau­tu­nut enti­nen Kor­tes­jär­vi) esi­his­to­ria jää­kau­den jäl­kei­ses­tä ajas­ta 1500-luvulle.

Jus­si Förs­tin käsi­kir­joit­ta­ma ja ohjaa­ma elo­ku­va on rahoi­tet­tu Euroo­pan maa­seu­dun kehit­tä­mi­sen maa­ta­lous­ra­has­tos­ta. Tuen on jaka­nut Lea­der-ryh­mä Aisapari.