Jär­jes­tää­kö kau­pun­ki kou­lu­kul­je­tuk­sen toi­sen asteen opiskelijoille?

Oppivelvollisuuden laajennus ei tuo kaupungille tai koulutuksen järjestäjälle velvollisuutta järjestää oppivelvolliselle koulukuljetusta, mutta oikeus koulumatkatukeen muuttuu. (Arkisto: Teea Tunturi)Oppivelvollisuuden laajennus ei tuo kaupungille tai koulutuksen järjestäjälle velvollisuutta järjestää oppivelvolliselle koulukuljetusta, mutta oikeus koulumatkatukeen muuttuu. (Arkisto: Teea Tunturi)

Eri­tyi­ses­ti yli-iiläi­siä askar­rut­taa kou­lu­kul­je­tuk­seen liit­ty­vät kysy­mys nyt, kun kou­lu­tuk­sen toi­nen aste tulee pakol­li­sek­si kai­kil­le. Perin­tei­ses­ti nuo­ret muut­ta­vat pois Yli-Iis­tä lukion tai ammat­ti­kou­lun alkaes­sa, sil­lä toi­mi­vaa jouk­ko­lii­ken­net­tä ei ole.

Oulun kau­pun­gin sivis­tys- ja kult­tuu­ri­joh­ta­ja Mika Pent­ti­lä, jär­jes­tää­kö kau­pun­ki esi­mer­kik­si yli-iiläi­sil­le lukioon ja ammat­ti­kou­luun mene­vil­le opis­ke­li­joil­le koulukuljetuksen?

– Oppi­vel­vol­li­suu­den laa­jen­nus ei tuo kau­pun­gil­le tai kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jäl­le vel­vol­li­suut­ta jär­jes­tää oppi­vel­vol­li­sel­le kou­lu­kul­je­tus­ta. Uudet sään­nök­set tuo­vat muu­tok­sen sii­hen, että kou­lu­mat­ka­tu­kea mak­se­taan oppi­vel­vol­li­sen asun­non ja oppi­lai­tok­sen tai työ­pai­kan väli­siin päi­vit­täi­siin yli 7 kilo­met­rin mat­koi­hin. Lisäk­si opis­ke­li­ja voi olla oikeu­tet­tu ylei­seen asu­mis­tu­keen, jos hän asuu itsenäisesti.

Uudis­tuk­sen myö­tä luo­vu­taan myös 54 euron kuu­kausit­tai­sia vähim­mäis­mat­ka­kus­tan­nuk­sia kos­ke­vas­ta rajas­ta. Toi­sen asteen opis­ke­li­joi­den mak­sut­to­mat kou­lu­mat­kat kor­va­taan jat­kos­sa­kin Kan­sa­ne­lä­ke­lai­tok­sen mak­sa­man kou­lu­mat­ka­tuen kautta.

– Käym­me toki kes­kus­te­lua Yli-Iin­kin tilan­tees­ta jouk­ko­lii­ken­teen kans­sa. Oma haas­ta­vuu­ten­sa asi­aan liit­tyy, kos­ka nuo­ril­la on vapaa hakeu­tu­mi­soi­keus oman har­kin­tan­sa mukai­siin amma­til­li­siin tai lukio-opin­toi­hin, eli ei ole pak­koa hakeu­tua esi­mer­kik­si Kii­min­gin lukioon tai Hau­ki­pu­taal­le amma­til­li­siin opintoihin.