Toi­mit­ta­jal­ta: Ylös, ulos ja liik­keel­le!

Seu­raa­vaa aja­tuk­sen­kul­kua kan­nat­taa tois­taa: “Mie­luum­min vie­tän aikaa­ni tääl­lä kuin ter­veys­kes­kuk­sen jonos­sa.”

Lause on vart­tu­neem­man hiih­tä­jä­her­ras­mie­hen suus­ta. Hänel­tä kysyt­tiin, min­kä takia hän käyt­tää niin pal­jon ajas­taan hiih­to­la­dul­la.

Tie­ten­kään lii­kun­ta ei pelas­ta lähes­kään kai­kil­ta sai­rauk­sil­ta, mut­ta moneen vai­vaan sii­tä on apua. Kan­san­sai­rau­dek­si kas­va­nut dia­be­tes pysyi­si monel­la kuris­sa lii­kun­nan ja oikean ruo­ka­va­lion avul­la. Sydän ja veri­suo­nis­to hyö­ty­vät riit­tä­vän rasit­ta­vas­ta ja tois­tu­vas­ta lii­kun­nas­ta. Lii­kun­ta ja ulkoi­lu ovat omi­aan pitä­mään har­ras­ta­jan­sa mie­lia­laa kor­keal­la.

Pää­siäi­sen aikaan saat­toi havai­ta, kuin­ka me suo­ma­lai­set osaam­me yhä naut­tia liik­ku­mi­ses­ta. Kevät­tal­vi­nen aurin­ko hou­kut­te­li ihmi­siä per­he­kun­nit­tain ulos ja moni saat­toi käy­dä suk­sil­la ensim­mäis­tä ker­taa kulu­va­na tal­ve­na.

Hiih­tä­mi­nen on sii­tä armol­li­nen urhei­lu­la­ji, että sen rasit­ta­vuu­den voi sää­tää oman kun­ton­sa mukaan. Vauh­ti tap­paa, ei mat­ka, on hiih­dos­ta­kin van­ha totea­ma. Hei­kom­pi­kun­toi­sen on tur­ha pahoit­taa miel­tään ohit­seen vii­let­tä­vis­tä himo­har­ras­ta­jis­ta. Kan­nat­taa­kin kes­kit­tyä omaan teke­mi­seen. Pit­kä ja rau­hal­li­nen hiih­to aurin­koi­sel­la ladul­la voi olla nau­tin­nol­li­sem­pi ja hyö­dyl­li­sem­pi kuin itsen­sä kii­reh­ti­mi­nen läkäh­dyk­siin.

Aurin­koi­se­na ja riit­tä­vän lumi­se­na vie­lä muu­ta­man ajan pysyt­te­le­vä tal­vi hou­kut­te­lee kehu­maan hiih­to­har­ras­tus­ta. Se onkin yksi moni­puo­li­sim­min kehoa kehit­tä­vis­tä lii­kun­ta­muo­dois­ta. Mut­ta nyky­ään har­ras­tet­ta­vis­sa ole­vien lajien kir­jo on niin suu­ri, että jokai­sel­le löy­tyy var­mas­ti niis­tä sopi­va.

Kes­ki-ikäi­nen väki muis­taa vie­lä radio- ja tele­vi­sio­le­gen­dan Nii­lo Tar­va­jär­ven sanat “Ylös, ulos ja len­kil­le”. Nyky­ään len­kil­le-sanan tilal­le voi lait­taa monien muit­ten­kin lajien nimiä. Se joka ei esi­mer­kik­si viih­dy ladul­la, voi hakea kun­non­ko­ho­tus­ta ja mie­len­vir­kis­tys­tä vaik­ka­pa kun­to­sa­lil­ta, uima­hal­lis­ta tai jump­pa­ryh­mäs­tä.

Pek­ka Kevä­jär­vi