Yli­opis­ton hal­li­tuk­sen suu­ret suun­ni­tel­mat

Isoil­la orga­ni­saa­tioil­la on suu­ret haa­veet. Oulus­sa ja maa­kun­nas­sa puhut­taa nyt kovas­ti Oulun yli­opis­ton hal­li­tuk­sen suun­ni­tel­mat siir­tää yli­opis­to­kam­pus Lin­nan­maal­ta Oulun poh­jois­puo­lel­ta aivan kau­pun­gin kes­kus­tan kupee­seen Rak­si­laan. Lin­nan­maan kam­pus on tut­tu paik­ka monel­le Ran­ta­poh­jan alu­een asuk­kaal­le­kin.

Aikoi­naan yhdek­si yli­opis­ton raken­nus­pai­kak­si oli ehdol­la Vir­pi­nie­mi, mut­ta lopul­ta suu­ri raken­nus­komplek­si pykät­tiin Lin­nan­maal­le. Rat­kai­suun vai­kut­ti­vat osit­tain sil­loi­set Oulun kas­vu­nä­ky­mät. Arvioi­tiin, että Oulun kes­kus­tan ja Lin­nan­maan väli­nen alue täyt­tyy mel­ko pian­kin asun­to- ja muus­ta raken­ta­mi­ses­ta. Sel­lai­sen kehi­tyk­sen val­li­tes­sa Lin­nan­maan yli­opis­to­kam­pus oli­si ollut vuo­sien kulut­tua sel­keäm­min osa tiheäm­min asut­tua kau­pun­kia.

Jäl­ki­vii­saus on tun­ne­tus­ti sitä ime­lin­tä vii­sau­den lajia ja voi­kin olla, että Oulun yli­opis­to oli­si pitä­nyt aikoi­naan raken­taa lähem­mäs kau­pun­gin kes­kus­taa, jol­lei sit­ten jopa aivan kes­kus­ta-alu­eel­le. Nyt aja­tus tun­tuu jäl­ki­jät­töi­sel­tä.

Yli­opis­ton siir­tä­mi­nen ei ole suin­kaan yksin Oulun yli­opis­ton hal­li­tuk­sen pää­tän­tä­val­las­sa. Yli­opis­tol­la itsel­lään ei ole varo­ja raken­ta­mi­seen, ja val­ta­va han­ke pitäi­si toteut­taa vero­va­roin. Jos Oulun yli­opis­ton hal­li­tus havit­te­lee hank­keel­laan pie­nem­piä vuo­kra­ku­lu­ja, se ei toteu­du aina­kaan siir­tä­mäl­lä kam­pus kal­liim­mal­le tont­ti­maal­le. Yleen­sä­kään ottaen veron­mak­sa­jil­ta ei lie­ne kysyt­ty mitään sii­tä, oli­si­vat­ko he haluk­kai­ta kus­tan­ta­maan uuden kam­puk­sen raken­ta­mi­sen. Kukaan ei tai­da edes tie­tää sitä, kuin­ka kal­liik­si han­ke kai­ken kaik­ki­aan tuli­si.

Myös Oulun päät­tä­jien kan­nat­taa olla var­pail­laan hank­keen kans­sa. Var­mas­ti­kin opis­ke­li­joi­den tulo kes­kus­tan kupee­seen elä­vöit­täi­si kau­pun­gin kes­kus­tan elä­mää, mut­ta kulu­ja syn­tyi­si var­mas­ti myös kau­pun­gil­le ja siten kau­pun­gin asuk­kail­le. Jo nyt puhe yli­opis­ton mah­dol­li­ses­ta siir­ty­mi­ses­tä on saat­ta­nut vii­vyt­tää Rak­si­lan alu­een sekä ase­man­seu­dun muu­ta kehi­tys­tä.

Yli­opis­to­jen tär­keim­mät teh­tä­vät lie­ne­vät ope­tuk­sen anta­mi­nen sekä tut­ki­mus. Oulus­sa­kin tämä tapah­tu­nee aivan yhtä hyvin hiu­kan kau­em­pa­na kau­pun­gin kes­kus­tas­ta kuin aivan sen yti­men tun­tu­mas­sa.