Toi­mit­ta­jal­ta: Voit­to­ja ja tappioita

Kun­ta­vaa­lit saa­tiin käy­tyä läpi onnis­tu­nees­ti, mut­ta puhet­ta niis­tä riit­tää vie­lä pit­kään. Vaa­lien voit­ta­ja riip­puu jäl­leen sii­tä, kuka ja mis­tä näkö­kul­mas­ta asi­aa kat­soo. Kun­ta­vaa­leis­sa koe­taan sekä hen­ki­lö­koh­tai­sia, alu­eel­li­sia että kun­ta­koh­tai­sia ja val­ta­kun­nal­li­sia­kin voit­to­ja ja tappioita.

Vaa­lien alla puhut­tiin jäl­leen sii­tä, että pitää aja­tel­la koko kun­taa, eikä yksit­täi­siä kyliä. Tämä näkyy täl­lä seu­dul­la niin, ettei vaa­li­mai­nok­siin­kaan aina uskal­le­ta lait­taa edes paik­ka­kun­taa, saa­ti asuin­ky­lään­sä. Vil­kai­sin muu­ten Hel­sin­gin kun­ta­vaa­lieh­dok­kai­ta, siel­lä kaik­kien ehdok­kai­den alla näkyi ole­van nimen lisäk­si kaupunginosa.

Pie­nis­sä pitä­jis­sä ehdok­kai­den koti­ky­lä toki sel­vi­te­tään, vaik­kei ehdo­kas sitä ilmoit­tai­si­kaan. Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta nousi­kin Oulun kau­pun­gin­val­tuus­toon edel­leen muka­va mää­rä valtuutettuja.

Koti­kul­mien ongel­mal­li­sik­si koe­tut asiat näky­vät myös vaa­li­tu­lok­sis­sa. Näis­sä vaa­leis­sa se näkyy esi­mer­kik­si kor­kea­na äänes­tys­pro­sent­ti­na Kui­va­nie­men äänestysalueilla.

Vaik­ka jois­sain kylis­sä ja kun­nis­sa oltiin­kin aktii­vi­sia, jäi äänes­ty­sin­to koko maas­sa har­mit­ta­van lai­meak­si. Oli­si toi­vo­nut, että some­ka­na­vil­la kaik­keen tyy­ty­mät­tö­mät oli­si­vat läh­te­neet innok­kaam­min äänes­tä­mään. Vai kävi­vät­kö äänes­tä­mäs­sä sit­ten­kin juu­ri he vai asioi­hin tyy­ty­väi­set kun­ta­lai­set? Tur­han pal­jon tai­si olla nii­tä­kin, jot­ka eivät kor­vaan­sa lot­kaut­ta­neet koko vaaleille.

Sekä Iin että Oulun val­tuus­tois­sa jat­ka­vat työ­tään monet kon­ka­ri­po­lii­ti­kot, mut­ta yhtä lail­la niis­sä aloit­taa komea jouk­ko uusia val­tuu­tet­tu­ja. Kai­kil­le vali­tuil­le on syy­tä toi­vot­taa onnea tule­val­le val­tuus­to­kau­del­le. Edes­sä on mie­len­kiin­toi­sia kes­kus­te­lu­ja ja tär­kei­tä päätöksiä.