Seu­ra­kun­nan toi­mi­ti­lo­ja kos­ke­vat suun­ni­tel­mat etenevät

Seurakunnan toimintaa ei lähitulevaisuudessa järjestetää enää seurakuntakodissa vaan vuokratiloissa Martinniemessä. Nähtäväksi jää, myydäänkö rakennus ja maat tai puretaanko rakennus.

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan toi­mi­ti­lo­jen tule­vis­ta tar­pees­ta ja käy­tös­tä on teh­ty sel­vi­tys. Toi­met ete­ne­vät vaih­toeh­to B:n mukaan, päät­ti Oulun ev.lut. seu­ra­kun­tien seu­ra­kun­tayh­ty­män kirk­ko­neu­vos­to, joka esit­tää tar­ve­sel­vi­tys­tä edel­leen yhtei­sel­le kirkkovaltuustolle.

Jat­ko­val­mis­te­luun hyväk­sy­tyn mal­lin mukaan Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta­kes­kus perus­kor­ja­taan ja alu­een toi­min­nas­sa käy­te­tään uuden lei­ri­kes­kus Lois­ton tar­joa­mia mahdollisuuksia.

Hau­ki­pu­taan kirk­ko, seu­ra­kun­ta­kes­kus ja Wirk­ku­la muo­dos­ta­vat kes­kei­ses­ti moni­puo­li­set tilat, jois­sa toi­min­taa voi­daan kehit­tää. Mar­tin­nie­men ja Kel­lon seu­ra­kun­ta­ko­deis­ta luo­vu­taan ja seu­ra­kun­nan toi­min­taan tar­vit­ta­via tilo­ja näil­lä alueil­la kuten Joki­ky­läs­sä­kin vuo­kra­taan. Mar­tin­nie­men tilois­ta luo­vu­taan vuo­teen 2023 ja Kel­lon tilois­ta 2026 mennessä.

Kel­los­sa seu­ra­kun­tayh­ty­män on tar­koi­tus vuo­kra­ta tule­vai­suu­den toi­min­taan näh­den oikean­ko­koi­set noin 150 m² vuo­kra­ti­lat. Mar­tin­nie­mes­sä sopi­via vuo­kra­ti­lo­ja on kartoitettu.

Kol­mes­ta vaih­toeh­dos­ta B‑mallin kan­nal­la oli­vat myös yhteis­työ­toi­mi­kun­ta, Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta­neu­vos­to ja seu­ra­kun­tayh­ty­män kiin­teis­tö­toi­men johtokunta.

Kiin­teis­tö­jä vähen­ne­tään. Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­män yhtei­sen kirk­ko­val­tuus­ton hyväk­sy­män Seu­ra­kun­tien toi­min­ta­ky­ky 2026 ‑ohjel­man mukaan seu­ra­kun­tien toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia tule­vai­suu­des­sa var­mis­te­taan myös toi­mi­ti­lo­ja ja kiin­teis­tö­jä vähentämällä.

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan osal­ta vaih­toeh­dos­sa A seu­ra­kun­nan käy­tös­sä oli­si­vat kaik­ki nykyi­set tilat ja ne perus­kor­jat­tai­siin tar­peel­li­sil­ta osin. Seu­raa­van 10 vuo­den aika­na Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan nykyis­ten tilo­jen kiin­teis­tö- ja inves­toin­ti­kus­tan­nuk­set oli­si­vat 13,1 mil­joo­naa euroa, jos­ta inves­toin­tien osuus 6,3 mil­joo­naa euroa.

Vaih­toeh­to C oli­si ollut hyväk­sy­tyn ja ete­ne­vän B‑mallin mukai­nen, pait­si lisäk­si oli­si luo­vut­tu Joki­ky­län vuokratiloista.